Върни се горе

Броят болни от захарна болест, обърнали се за получаване на лекарства през 2003 г., представляват 13,8% от общия брой болни, ползвали лекарства по линия на НЗОК, като в същото време средствата, разходвани за това, са 22% от общия разход на НЗОК за лекарства, посочи министърът на здравеопазването Славчо Богоев в отговор на актуален въпрос от народните представители Васил Паница и Стойчо Кацаров относно политиката на Министерството на здравеопазването за осигуряване на лекарства и медицински изделия за нуждите на болните от диабет.

Захарният диабет като социалнозначимо заболяване е сред националните здравни приоритети и това се вижда от програмата на правителството. Със заповед от 25 ноември 2002 г. на министъра на здравеопазването е създаден Консултативен съвет по въпросите на захарния диабет, който включва водещи специалисти ендокринолози, представители на НЗОК и неправителствени организации. Неговата задача е да инициира дейности, да обсъжда наболели проблеми и да прави предложения на министъра на здравеопазването по отношение политиката (включително и лекарствената) за захарния диабет.

С Наредба №26 от 17 декември 2002 г. на министъра на здравеопазването (за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса напълно или частично заплаща) и на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване са регламентирани четири диагнози, които засягат захарния диабет и усложненията от него. Това са захарен диабет инсулинозависим и захарен диабет неинсулинозависим, полиневропатия при диабет и диабетна гангрена.

Съществува изключително голямо разнообразие на медикаменти в списъка на НЗОК, като броят им надвишава този на есенциалната листа на Световната здравна организация, посочи министър Богоев.

В действащия за 2003 г. лекарствен списък на НЗОК за основното заболяване захарна болест има 129 лекарствени позиции, от които 82 лекарствени продукта и 47 медицински изделия (глюкомери, тест-ленти, еднократни игли и спринцовки). От тях 49 лекарствени продукти и 23 медицински изделия се заплащат напълно от НЗОК, останалите – частично. За усложнения при диабет се заплащат общо 187 лекарствени продукти, като 7 от тях са изцяло безплатни.

Правото на избор на здравноосигурените лица е гарантирано в чл.54 на НРД 2003, според който изпълнителят на медицинска или стоматологична помощ е длъжен да уведоми здравноосигуреното лице (съответно родител, настойник/попечител) за вида на предписаните лекарства и за възможен избор на фармацевтично-еквивалентен продукт, включен в “Лекарствен списък на НЗОК”, за сумата, която трябва да заплати при получаване на медикаментите в аптеката. Уведомяването се удостоверява с подпис в амбулаторния лист така, че това условие дава възможност за участие на пациента в процеса на избор.

Правото на избор, което нормативната уредба позволява на задължително здравноосигурените лица, е гарантирано и чрез многобразната гама от медикаменти и медицински изделия, които се заплащат изцяло или частично от НЗОК, подчерта министърът.

При всички случаи на сигнали и жалби на граждани във връзка с нарушаване на техните права по отношение лечението на диабета Министерството на здравеопазването изисква проверки и мерки от НЗОК.

През май 2003 г. Австрийският червен кръст е уведомил НЗОК, че ще предостави дарение на 10 000 глюкомера марка IME. С решение от юли 2003 г. Управителният съвет на НЗОК приема дарението и преустановява заплащането на другите марки глюкомери до изчерпване на дарените бройки. За използването на глюкомерите е необходимо да се осигурят съответстващите им тест-ленти. За целта НЗОК е провела процедура за закупуването на необходимите тест-ленти по реда на Закона за обществените поръчки. В резултат от 15 септември нуждаещите се здравноосигурени лица (около 40-50 000 болни, които са на инсулин) получават комплекта глюкомер–тест-ленти.

НЗОК счита, че няма нарушаване на НРД 2003, тъй като дарените глюкомери имат равни характеристики с останалите глюкомери, разрешени за внос и употреба у нас.

Освен това през периода до изчерпването на дарените глюкомери не се преустановява отпускането на тест-ленти за глюкомерите на другите фирми, от една страна. От друга страна, постига се баланс между интересите на здравноосигурените лица и спестените средства от бюджета на НЗОК за 2003 г., които касата ще употреби за задоволяване нуждите на пациенти с други заболявания, коментира министър Славчо Богоев. Става дума за спестени от страна на касата над 1,5 млн. лв.

Въпросът според министър Богоев не е, че се нарушава правото на избор на пациентите, а дали се засягат нечии фирмени интереси.

Сподели в: