Върни се горе

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев откри днес, 27 октомври, новата модерна сграда на Националния център по хематология и трансфузиология (НЦХТ).

Националният център по хематология и трансфузиология е уникално лечебно заведение с над 50-годишна история и традиции. Той е специализирана структура на Министерството на здравеопазването, в която се разработва и реализира националната политика в областта на клиничната и трансфузионна хематология.

Основните дейности на НЦХТ са насочени към осигуряване на безопасни кръв и кръвни продукти и гарантиране на тяхното качество, както и към обезпечаване на съвременна високоспециализирана, квалифицирана, своевременна и достъпна диагностично-лечебна помощ на болните с кръвни заболявания. Поставените цели и задачи на НЦХТ са в съответствие с приоритетите на Националната здравна стратегия и са в изпълнение на политиката на Министерството на здравеопазването за осигуряване на кръв и кръвни продукти в достатъчно количество и с качество, отговарящо на строгите международни критерии.

Новата сграда на НЦХТ, съвременното модерно оборудване в нея, първата в страната GMP-зала за генна терапия са осъществени като част от компонент “Хемотрансфузиология” на успешно приключилия проект на МЗ за преструктуриране на здравния сектор, финансиран от Световната банка и Банката на Съвета на Европа.

Новата сграда на центъра е съобразена със световните изисквания за добра клинична практика. С 9-те стерилни бокса тя дава възможност за извършване в НЦХТ на нови дейности - интензивна високодозова химио- и лъчетерапия и трансплантация на стволови хемопоетични клетки.

Чрез тези методи на лечение (високодозова химиотерапия и трансплантация на стволови хемопоетични клетки) към настоящия момент в световната практика се лекуват пациенти с над 50 заболявания - злокачествени заболявания на кръвта и различни солидни тумори. Цялостното лечение чрез трансплантация на хемопоетични стволови клетки включва три етапа - адекватна терапия преди самата трансплантация, същинска трансплантация, лечение на следтрансплантационните усложнения.

Съвременната практика показва, че рано приложената интензивна химиотерапия с последваща стволово клетъчна трансплантация дава по-добри резултати и като цяло е по-евтина от класическата химиотерапия. При значителна част от пациентите се постига пълно излекуване, а при останалите продължителността и качеството на живот се подобряват.

Новото трансплантационно звено на НЦХТ разполага и с единствената в страната GMP-зала за извършване на генна терапия, както и за работа със стволови клетки, предназначени за лечение на заболявания като инфаркт на миокарда, паркинсонова болест, диабет и други дегенеративни заболявания. Въвеждането на трансплантацията на хемопоетични стволови клетки би довело до стимулирането на почти всички клонове на медицината.

Капацитетът на новия трансплантационен център в НЦХТ е около 200 - 250 трансплантации годишно, което би покрило над 60% от необходимите трансплантации от този тип за страната. С разкриването на трансплантационното отделение в центъра се предвижда първоначално около 30–50 пациента годишно да бъдат включени в програмата за стволовоклетъчна трансплантация - засега автоложна, в перспектива и алогенна. Става въпрос за качествено нов метод на лечение, който ще затвори пълния цикъл от дейности по лечение на болните с кръвни заболявания.

В новата сграда НЦХТ разполага с оборудвана с нова модерна апаратура лаборатория за диагностика на кръвни заболявания. Този сектор по флоуцитометрия съществува в центъра от 1996 г. и е специализиран в изследванията на кръвотворенето, диагностика на кръвни заболявания, контрол на обезлевкоцитени кръвни продукти, а от тази година – и за изследвания на хемопоетични стволови клетки. Контролът на количеството на стволовите хемопоетични клетки преди, по време и след аферезата, както и високата чувствителност и прецизност на флоуцитометричните изследвания е предпоставка за успешна трансплантация.

По-голямата част от персонала, който ще извършва трансплантациите, е преминал обучение във водещи клиники в САЩ, Германия, Италия, Испания, Англия, Франция.

Клиниката по хематология и прилежащите й звена са една от традиционно водещи структури по отношение диагностиката и лечението на кръвните заболявания в национален мащаб. Освен диагностично-лечебна и консултативна дейност, те осъществяват експертна и методична дейности, свързани с диагностиката и лечението на левкемиите, лимфомите, коагулопатиите, хемопатиите и на заместващата терапия в цялата страна. Клиниката разполага със съвременна леглова база, медицинска апаратура и квалифицирани специалисти, които гарантират високото качество на обслужване на пациентите.

Съчетанието в НЦХТ на хематологична клиника с трансплантационно звено, трансфузионен блок, модерни лаборатории, звено за организация на съвременната трансфузионна мрежа позволяват да се осъществява съвременно лечение и наблюдение на пациентите.

Сред новите бази в новооткритата сграда на НЦХТ е разширеното и модернизирано звено за лечение на вродени хемолитични анемии (Таласемия майор), с което то се превръща в най-големия таласемичен център в страната. Осъществяваното лечение включва заместваща терапия с еритроцитни концентрати и десферал, както и проследяване на ефекта от проведеното лечение чрез лабораторни, рентгеноскопски и специфични диагностични тестове. Годишно се извършват около 700 трансфузии на висококачествени кръвни съставки, осигурявани в адекватни количества. Използването от две години на предварително обезлевкоцитени с филтър еритроцитни концентрати удължава значително преживяемостта и подобрява качеството на живот на болните.

Сподели в: