Върни се горе

Близо 6 пъти се е увеличил през последните 10 години броят на употребяващите наркотични вещества, потърсили лечение в стационарни заведения (1200 души през 2001 г.). Очаква се до края на тази година те да станат 1600 души. От 1 януари 1996 г. до 20 ноември 2003 г. са разкрити 39 доставки на наркотични вещества (664 000 кг, 6100 л и 2000 таблетки). През 2003 г. са хванати над 400 кг амфетамини. За последните три години (2000-2003 г.) са разкрити 16 лаборатории за производство на синтетични наркотици.

Тези данни са част от статистиката и от проблемите, изнесени и дискутирани на проведената днес, 9 декември, Четвърта годишна конференция на Общинските съвети по наркотичните вещества. На нея присъстваха представители на 29-те общински съвета по наркотични вещества. В работата й участва Славчо Богоев - министър на здравеопазването и председател на Националния съвет по наркотичните вещества.

Основните въпроси, които бяха дискутирани на форума, са свързани с изпълнението на Националната програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България (2001-2005) и Националната стратегия за борба с наркотиците.

През последните 10 години в България се наблюдава епидемично разпространение на злоупотребата с широк спектър наркотични вещества, която обхваща сериозна част от младите хора у нас.Злоупотребата с наркотици започва през 60-те години и обхваща малка група от няколко десетки души, в началото на 90-те данните от експертните оценки показват около 1500 души редовно злоупотребяващи с хероин, а в края им данните сочат 25-30 000 души.

Основният здравен проблем в момента е хероинът, който остава основният наркотик за редовна употреба и зависимост, посочиха експертите по време на конференцията. Приблизителният брой на редовно злоупотребяващите с хероин в България е 20-30 000 души, бе отчетено на конференцията. В последните години се забелязва и известно увеличаване на употреба на други опиати - например кодеин или кодтерпин в комбинация с глутетимид.

Регистрираните данни чрез редица училищни изследвания през последните 10 години сочат, че най-масово употребяваното наркотично вещество е марихуаната и употребата й сред учениците нараства. Употребата на синтетични наркотици (основно амфетамини и екстази) започва да нараства, пробите с кокаин се увеличават. И при хероина, и при кокаина има данни за известно разширяване на кръга на опитващите.Макар и сравнително бавно се забелязва проникването на сравнително нови за пазара ни вещества като метадон и LSD. По неокончателни експертни оценки приблизително всеки пети-шести ученик е опитал поне веднъж в живота си някакво незаконно наркотично вещество, всеки петнадесети е употребявал нещо през последния месец. Забелязва се известно увеличаване на употребата на наркотични вещества, най-вече за сметка на марихуаната. Най-проблемното вещество продължава да бъде хероинът.

Според експертна оценка, основана на различни изследвания и продължителни наблюдения на специалистите, приблизителният годишен брой на инцидентно (1-2 пъти годишно) употребяващите в страната за 2001 г. е съответно:

- кокаин - между 5000 и 10 000 души

- различни форми на канабис - между 90 000 и 120 000-

амфетамини - между 5000 и 15 000 - бензодиазепини - между 40 000 и 50 000

- халюциногени - между 1500 и 3500

- летливи вещества - между 1000 и 3000

През 2001 г. с решение на Министерския съвет беше приета Национална програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България 2001-2005. Основната й цел е да се ограничат разпространението на злоупотребата с наркотични вещества и неблагоприятните здравни и социални последици от нея за младото поколение.

В изпълнението на програмата през 2002 г. беше осигурено общо количество 13 кг от медикамента метадон хидрохлорид за нуждите на развиващите се програми за поддържащо и субституиращо лечение. Издадени и разпространени бяха превантивна брошура за родители, съдържаща информация за наркотичните вещества вещества, начините на откриване на ранните симптоми на злоупотреба, 4 вида превантивни листовки, насочени към различни групи от населението - информационна листовка по проблемите на новите синтетични наркотични вещества, листовка за спешните състояния при злоупотребата с наркотици и оказване на първа помощ при тях и информационна брошура за основните цели и характеристики на програмите за поддържащо лечение с метадон.

През 2003 г. беше разширено закупуването на медикаменти метадон хидрохлорид за нуждите на развиващите се програми за поддържащо и субституиращо лечение у нас - общо 18 кг. Осъществено бе първо представително проучване на ученици в средните училища за употребата на наркотични вещества и предстои публикуване на доклада от него. Извършена беше работа по изготвяне на стратегически планове за действие на общинско равнище. В общините, в които има особено сериозно положение със злоупотребата с наркотични вещества, бяха изработени стратегически планове за действие. За подпомагане на осъществяването на ключови дейности по намаляването на търсенето на наркотици в 6 града бяха осигурени средства на обща стойност 30 000 лв.

Основната стратегическа задача е превенцията на злоупотребата с наркотични вещества сред младите хора, единодушни бяха участниците в конференцията. Затова през 2004 г. политиката по отношение на проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите, ще бъде насочена основно към превенцията, а така също и към лечението на зависимостите и свързаните с тях заболявания и рехабилитацията. Една от задачите на осъществяваната национална програма през 2004 г. е и да се осигури по-лесен достъп до ефективни лечебни програми.

Предвижда се да бъдат създадени стандарти и методология за образование по проблемите на злоупотребата с наркотични вещества. Ще се разработят и отпечатат учебни помагала и онагледяващи материали за здравно образование по проблемите със злоупотребата с наркотици.

В областта на лечението на зависимостите към наркотични вещества се предвижда да бъде разработен лечебен протокол за извършване на вътреболнична и извънболнична детоксикация на зависими пациенти. Ще бъде създадена и развита пилотна дневна рехабилитационна програма за зависими към наркотични вещества. Ще се проведат два обучителни семинара за участници в терапевтичните екипи на рехабилитационните програми. Предвижда се и обучение за злоупотребявали или бивши зависими към наркотични вещества, които ще участват в терапевтичните екипи на програмите. Министерството на здравеопазването ще разработи програма за работа със семейства (родители), чиито деца са включени в рехабилитационни програми.

През 2004 г. ще се проведат 8 обучителни семинара по фамилна терапия с международно участие. МЗ ще осигури средства за закупуването на 36 кг лекарствени препарати (метадон) за програми за субституиращо и поддържащо лечение, с което ще могат да се обхванат всички зависими към опиати пациенти.

Поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ инфекцията сред хора, употребяващи венозно наркотици, е един от основните компоненти в Програмата "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, който ще се реализира през 2004 г. До 1 юли 2004 г. за него са предвидени над 400 000 долара, а за втората година от програмата - 315 000 долара.По този компонент се предвижда да се изградят 5 дневни центъра за консултиране на употребяващи наркотици и техните семейства и близки. Ще се подготвят кадри за работа с интравенозни наркомани. Ще бъде създадена мрежа между 10 различни региона в страната за работа с употребяващите наркотици. Предвиждат се здравно-образователни сесии и регулярно снабдяване с информационни материали, презервативи, обмяна на еднократни игли и спринцовки. Ще бъдат осигурени достъпни медицински услуги за лечение на ХИВ/СПИН и полово предавани болести. Компонентът се реализира в 10 общини - Бургас, Варна, Русе, Плевен, София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив.

Сподели в: