Върни се горе

На 12 и 13 май (четвъртък и петък) в Националния център по хематология и трансфузиология (НЦХТ) на ул. “Братя Миладинови” 112 ще се проведе 45-та Национална годишна конференция на системата по трансфузионна хематология.

Конференцията ще започне своята работа на 12 май от 15.00 часа. На нея ще бъде направен анализ на дейността на центровете и отделенията по трансфузионна хематология през 2004 г. Ще се обсъдят и въпроси, свързани с изпълнението на изискванията на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (ЗККК) за концентрация на дейностите по диагностика и преработка на взетата кръв и други регламентирани от закона и приети от МЗ поднормативни документи. Анализът на дейностите на центровете и отделенията по трансфузионна хематология, който ще бъде представен на конференцията, показва, че вече се наблюдава положителната тенденция за увеличаване на броя на безвъзмездните кръводарители. През 2004 г. те са с над 5000 повече в сравнение с 2003 г. и с около 10 000 души повече в сравнение с 2002 г. Броят на кръводарителите у нас е 19,16 на 1000 души население. В съответствие с увеличаването на броя на кръводарителите нараства и количеството на преработената кръв и получените кръвни съставки.

Данните сочат, че получените кръвни съставки се използват в лечебните заведения в съответствие с компонентната терапия: намалява количеството на прелятата консервирана кръв, увеличава се количеството на използвания еритроцитен концентрат. Тези показатели са в синхрон с международните препоръки и стандарти.

В съответствие с изискванията на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането министърът на здравеопазването Славчо Богоев утвърди план за видовете и количествата кръв и кръвни съставки за осигуряване на медицинските нужди на лечебните заведения за болнична помощ и диспансери с легла и план за количествата плазма за производство на лекарства.

Областните многопрофилни болници за активно лечение, които имат в структурата си отделение по трансфузионна хематология, ще предоставят всяка единица взета кръв за преработка и диагностика в центровете за трансфузионна хематология, ще бъдат осигурени безвъзмездно с кръв и кръвни съставки за покриване на медицинските нужди на лечебните заведения.

За първи път от последните години е планирано увеличение на количеството плазма за производство на лекарства. Това ще увеличи количеството на произведените у нас албумин и имуноглобулини, лекарства, безопасни по отношение на предаване на вирусни инфекции поради начина им на производство, и ще намали клиничното приложение на плазма.

От началото на тази седмица в реконструираното отделение “Плазмени продукти“ в НЦХТ започна производство на човешки албумин и специфични имуноглобулини от дарителска кръв. Работата на отделените бе възстановена след двегодишно прекъсване и отговаря на стандартите за добра производствена практика.

В резултат на утвърдения план и сключените договори между центровете за трансфузионна хематология и лечебните заведения за болнична помощ, те ще получават безвъзмездно в рамките на планираните количества диагностицирани и преработени кръв и кръвни съставки с качество, отговарящо на строгите международни критерии за безопасност и ефикасност.

Участниците във форума ще обсъдят и приемат актуализирана Национална стратегия и програма с включен План за действие “Безопасна кръв 2005–2010 г.” Те са разработени в изпълнение на приоритет 4 “Безопасност на кръвта” от двугодишното споразумение между МЗ и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация 2004-2005 г.

В Националната стратегия са дефинирани основните стратегически области за бъдещото развитие на трансфузионната система. Планът за действие предвижда модернизация на центровете и отделенията за трансфузионна хематология, внедряване на система за управление на качеството и система за трансфузионен надзор, разработване на принципи и стандарти за клинично приложение на кръвта и кръвните съставки.

С оглед изпълнението на основната мисия на трансфузионната система – осигуряване на безопасни кръв и кръвни съставки в достатъчно количество и с необходимото качество, в Националната стратегия “Безопасна кръв” са дефинирани основните стратегически ключови области за бъдещо развитие на трансфузионната система. В Плана за действие са предвидени промоция на безвъзмездното и доброволно кръводаряване (кръводарителска програма), модернизация на центровете и отделенията по трансфузионна хематология, укрепване на информационната система, внедряване на система за управление на качеството и на система за трансфузионен надзор и разработване на принципи и стандарти за правилно приложение на кръвните съставки.

Сподели в: