Върни се горе

Днес, 12 май, от 15.00 часа, в Националния център по хематология и трансфузиология на ул. “Братя Миладинови” 112 започва 45-та Национална годишна конференция на системата по трансфузионна хематология. Тя ще продължи своята работа и утре, 13 май, петък.

На конференцията ще бъдат отчетени резултатите от дейността на центровете и отделенията по трансфузионна хематология през 2004 г. Ще бъде направен анализ на изпълнението на изискванията на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (ЗККК) за концентрация на дейностите по диагностика и преработка на взетата кръв и други регламентирани от закона и приети от МЗ поднормативни документи.

Участниците в работата на форума ще приемат актуализирана Национална стратегия и програма с включен План за действие “Безопасна кръв 2005–2010 г.” Те са разработени в изпълнение на приоритет 4 “Безопасност на кръвта” от двугодишното споразумение между МЗ и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация 2004-2005 г.

С оглед изпълнението на основната мисия на трансфузионната система – осигуряване на безопасни кръв и кръвни съставки в достатъчно количество и с необходимото качество, в Националната стратегия “Безопасна кръв” са дефинирани основните стратегически ключови области за бъдещо развитие на трансфузионната система. В Плана за действие са предвидени промоция на безвъзмездното и доброволно кръводаряване (кръводарителска програма), модернизация на центровете и отделенията по трансфузионна хематология, укрепване на информационната система, внедряване на система за управление на качеството и на система за трансфузионен надзор и разработване на принципи и стандарти за правилно приложение на кръвните съставки.

Анализът на дейностите на центровете и отделенията по трансфузионна хематология, който ще бъде представен на конференцията, показва, че вече се наблюдава положителната тенденция за увеличаване на броя на безвъзмездните кръводарители. През 2004 г. те са с над 5000 повече в сравнение с 2003 г. и с около 10 000 души повече в сравнение с 2002 г. Броят на кръводарителите у нас е 19,16 на 1000 души население. В съответствие с увеличаването на броя на кръводарителите нараства и количеството на преработената кръв и получените кръвни съставки.

При проследяването на динамиката на кръводаряването по месеци се отчита общо за страната средномесечно увеличаване на кръводарителите по време на традиционните кампании за безвъзмездно и доброволно кръводаряване през месеците октомври – ноември и април-май.

Сподели в: