Върни се горе

Производството и търговията с храни може да се извършва само в обекти, които са регистрирани по Закона за храните. Тези обекти са включени в Национален регистър, който е качен в интернет-страницата на Министерството на здравеопазването, секция “Регистри”.

Националният регистър предоставя информация за всеки един обект за производство или търговия с храни - номер и дата на удостоверението за регистрация, групите храни, които се произвеждат или продават в него, фирмата или името на лицето, което извършва дейност по производството или търговията в обекта.

В регистъра са включени по области в страната регистрираните в съответните регионални ХЕИ и РВМС складове за търговия на едро с хранителни продукти, предприятия за преработка и производство, мелници, сладкарски работилници и цехове, заведения за бързо хранене, кафе-аперитиви и кафе-сладкарници, ресторанти, павилиони и бюфети, бирарии, магазини, сезонни обекти и др. Дадени са и кодовете на групите храни в производствените и търговските обекти, които се контролират от хигиенно-епидемиологични инспекции и ветеринарно-медицинските служби.

Законът за храните регламентира правомощията на държавните органи за регулиране и контрол в тази област. Според разпоредбите му в шестмесечен срок от влизането на закона в сила всички производители и търговци на храни подават заявление за регистрация пред районните хигиенно-епидемиологични инспекции или ветеринарно-медицински служби. Този срок изтича на 21 май 2004 г.За неспазване на изискванията на закона за регистрация на обектите след изтичането на 6-месечния срок контролните органи ще налагат съответните глоби и санкции. За производители на храни те варират от 500 до 1000 лв., при повторно нарушение – от 1000 до 1500 лв., като са предвидени и имуществени санкции от 1500 до 4000 лв. и затваряне на обекта. За търговските обекти санкциите по Закона за храните предвиждат даване на предписания със срок за изпълнение, глоби от 200 лв. и затваряне на обекта.

Въведеният регистрационен режим при производството и търговията с храни е изцяло хармонизиран със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Сподели в: