Върни се горе

Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, ще регламентира условията, на които трябва да отговарят бутилираните води, и ще прецизира допустимите видове обработка и условията за извършването им.

Наредбата бе утвърдена от Министерския съвет на заседанието му днес, 15 юли. Тя въвежда в българското законодателство изискванията на директиви на Европейския съюз.

Наредбата определя задълженията и отговорностите на производителите и на контролните органи, информацията за потребителите, която трябва да се предоставя при етикетирането, и посочва основните изисквания за осъществяване на производствен и хигиенен контрол в предприятията за бутилиране.

Министърът на здравеопазването издава сертификат за произхода, състава, свойствата и предназначението на минералната вода въз основа на определени проучвания и анализи. Взимат се под внимание хидрогеоложките условия и експлоатационни характеристики на находището, физичните характеристики, физико-химичните, химичните, радиологичните и микробиологичните качества на минералната вода и нейното въздействие от фармакологично, физиологично и клинично естество. Експертната балнеологична оценка се изготвя от упълномощено от Министерството на здравеопазването лечебно заведение. Сертификатът е валиден за срок от пет години.

Министърът на здравеопазването утвърждава със заповед списъка на натуралните минерални води, които отговарят на изискванията на наредбата и за които има издаден сертификат. В допълнителен раздел към списъка се включват вносните минерални води, за които има издаден сертификат за внос.

Химичните елементи и съединенията могат да се съдържат в бутилираните натурални минерални води в посочените граници само ако са естествени съставки на минералната вода, а не в резултат на замърсяване.

Промяна на естествения състав на минералната вода при водоизточника се допуска само чрез добавяне на въглероден диоксид /газиране или догазиране/ или при пълно и частично дегазиране, но само чрез физични методи. Не се допуска обработка на натуралната минерална вода, която води до отклонения в нейния характерен състав и качества, определени в сертификата.

При етикетирането се посочват видът на водата, наименованието на водовземното съоръжение и находището, наименованието на мястото на бутилиране на натуралната минерална вода, данни от физико-химичния и химичния анализ на водата, определящи характерния й състав по сертификата – съдържание на аниони, катиони и микроелементи, номерът и датата на издаване на сертификата, данни за приложена обработка и др. Ако съдържанието на флуорид е над 1,5 mg/l, заедно с тази информация се изписва добавката, че водата не е подходяща за всекидневна употреба от деца под 7-годишна възраст. Върху етикета или опаковката се забранява поставянето на указания, които приписват на натуралната минерална вода свойства, свързани с профилактика и лечение.

Пускането на пазара на изворна вода се извършва при условие, че водата се добива от естествено защитен от замърсяване водоносен хоризонт. Конструкцията на водоземното съоръжение трябва да осигурява защита от замърсяване на водата от смесване с повърхностни води и от други водоносни хоризонти. Изисква се разрешително за водоползване по реда на Закона за водите. Всички съоръжения за водовземане, транспортиране и съхраняване трябва да отговарят на санитарно-техническите изисквания и да не оказват въздействие на физико-химичните, химичните, радиологичните и микробиологичните качества на водата. Пътят на водата до предприятието за бутилиране трябва да става чрез директна тръбопроводна връзка.

При обработката на изворната вода са в сила същите изисквания както при натуралната минерална вода. На етикета се посочват видът на водата, наименованието на водовземното съоръжение съгласно разрешителното за водоползване, наименование на мястото, където се бутилира изворната вода, данни за общия минерален състав и др. Ако изворната вода е с минерализация до 50 mg/l, се изписва текстът “с много ниска минерализация”.

За производството на трапезна вода се използва вода за пиене при спазване на изискванията по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели /обн. ДВ, бр. 30 от 2001 г./ и минерална вода. Като допълнителни суровини се влагат въглероден диоксид, натриев хлорид и минерални вещества.

Производителите и вносителите на бутилирани води трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок от 6 месеца от нейното обнародване. След 1 март 2005 г. се забранява пускането на пазара на бутилирани води, които не отговарят на изискванията. В случаите, когато водите са бутилирани и етикетирани преди 1 март 2005 г., те могат да се продават до изчерпване на наличностите.

Сподели в: