Върни се горе

Наредба № 7 на Министерството на здравеопазването за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве е обнародвана в «Държавен вестник», бр. 22 от 15 март 2005 г.Документът се издава на основание чл. 166, ал. 3 от Закона за здравето и е утвърден от министъра на здравеопазването Славчо Богоев.

Със Закона за здравето, който влезе в сила от 1 януари 2005 г., за първи път нормативно се регламентира прилагането на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. С разпоредбите в него, както и с определените в наредбата изисквания към дейността на лицата, които упражняват такива методи, се създава възможност за по-добър контрол върху тази дейност, за защита на правата и здравето на българските граждани.

Новата наредба задължава лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху здравето, да проследяват периодично и в необходимите срокове здравословното състояние на пациентите. При констатиране на негативен ефект те трябва да преустановят използването на съответния метод и да уведомят незабавно всички, на които е прилаган, общопрактикуващия лекар на пациента и директора на регионалния център по здравеопазване. Ако състоянието налага неотложна медицинска намеса, незабавно трябва да съобщят на общопрактикуващия лекар или в център за спешна медицинска помощ.

Наредбата предвижда неконвенционални методи за благоприятно въздействие да се упражняват само ако лицето, което ги предписва или прилага, има положителен практически опит в тяхното използване и ако няма данни за вредни въздействия при прилагането им.

Mогат да се използват единствено дейностите, заявени при регистрацията в регионалния център по здравеопазване. Практикуващите нямат право да използват методи, които предизвикват болка, неприятни усещания и психологически проблеми. Не може да се прилагат инвазивни диагностични и лечебни методи, с изключение на акупунктура, както и такива, с които се излага на риск здравословното състояние на хората, потърсили помощта им.

Преди прилагането на неконвенционалния метод трябва да се прецени здравословното състояние на пациента и възможностите да повлияе благоприятно. Задължително е да се разясни на човека, потърсил помощ, подробно и на достъпен език, същността на лечението, което ще бъде приложено, очакваният положителен ефект и възможните странични действия.

Лицето, което упражнява неконвенционални методи за благоприятно въздействие, трябва да получи изричното писмено съгласие на пациента. Задължително в книга за посещенията се вписват данните на потърсилия помощ. В книгата се отбелязват датата и поредният номер на посещението, трите имена, единният граждански номер и постоянният адрес на пациента, оплакванията и извършените неконвенционални дейности. Книгата за посещенията се подпечатва и регистрира от РЦЗ и се съхранява за срок от десет години след приключването й.

Лицата без призната медицинска правоспособност, които упражняват неконвенционални методи, нямат право да предписват лекарства и да използват диагностика и лечение, изискващи медицинска правоспособност.

Наредбата регламентира използването на нелекарствени продукти от органичен произход. Разрешава се само употребата на извлеци от растения, животински органи и тъкани, на натурални, изсушени термично и механично обработени растения и животински органи и тъкани, на синтетични или полусинтетични органични продукти за външно приложение или приемане през устата.

Лицата, които предписват нелекарствени продукти от органичен произход, са длъжни да предоставят на пациентите, които ще го използват, писмени указания за съдържанието, дозата, начина на приготвяне и прилагане на съответното средство.

С наредбата се регламентират неконвенционалните физикални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, които могат да бъдат използвани - топлинни източници за въздействие върху отделни участъци от кожата, вендузи, магнитно поле, създавано от постоянни магнити, и неконвенционални контактни масажи на тялото или на негови части.

Лицата, упражняващи хомеопатия, могат да предписват в своята практика само хомеопатични лекарствени продукти, които са разрешени за употреба по съответния ред.

Съгласно наредбата лечението с режим на хранене, който включва плодове, зеленчуци или други продукти от органичен произход, и гладуване с приемане само на вода, сокове или други течности, не може да продължава повече от седем последователни дни.

С наредбата се забраняват всички форми на реклама на неконвенционални методи и на дейностите, свързани с тяхното прилагане, включително и свързването им с профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация.

Сподели в: