Върни се горе

Наредба № 29 от 12 декември 2003 г. на Министерството на здравеопазването за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, е обнародвана в “Държавен вестник”, бр. 112 от 23 декември 2003 г. Тя влиза в сила от 1 януари 2004 г.

Основният пакет медицинска помощ съдържа дейности, определени по вид и обхват, съгласно девет приложения.

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев утвърди НАРЕДБА № 32 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29, с която се заличават двете клинични пътеки за ин-витро лечение - №55 ”Асистирани репродуктивни технологии – ин витро фертилизация” и №56”Асистирани репродуктивни технологии – контролирана вътрематочна инсеминация”. Така през 2004 г. НЗОК ще заплаща 109 клинични пътеки. С утвърдените от министър Богоев измененията в приложение 4 се създават две нови високоспециализирани медицински дейности в извънболничната помощ – “Асистирана репродукция - ин витро фертилизация”, и “Асистирана репродукция - контролирана вътрематочна инсеминация”.

Наредба №32 на Министерството на здравеопазването е в процедура за обнародване в “Държавен вестник”.

Наредба №29 е част от нормативната уредба, чрез която министърът на здравеопазването определя обхвата на обхвата на здравноосигурените лица, техните права, както и параметрите на националната здравна политика. С тези нормативни актове се цели да се постигне по-добър баланс между интересите на здравноосигурените лица и изпълнителите на медицинска помощ, подобряване качеството на медицинското обслужване, усъвършенстване на реда за достъп на здравноосигурените до медицински услуги. Те ще бъдат реализирани чрез договореното в Националния рамков договор 2004 между НЗОК, БЛС и ССБ.

В Наредба №29 са разработените няколко нови приложения в сравнение с досега действащата уредба. Регламентира се гарантиран минимум от прегледи, консултации и изследвания при диспансеризация, заплащани от НЗОК. Това са два пакета от дейности - при диспансеризирани пациенти над 18 г. и при диспансеризирани деца по групи заболявания. Предвид индивидуалните особености на протичане на заболяванията при всеки отделен случай в наредбата не са фиксирани броят на прегледите, консултациите и изследванията, а са определени параметрите на медицинския целесъобразен минимум, който касата следва финансово да гарантира за здравноосигурените.

Нов момент в Наредба №29 е въвеждането на пакети дейности за медицински консултации, изследвания и документи, необходими за трудово-лекарската експертиза за деца и за лица над 18 години (приложения 6 и 7). Този минимален пакет се въвежда с цел подобряване качеството на подготовката на пациента за трудово-лекарска експертиза на трайната нетрудоспособност. С него се регламентират предварителните изследвания и консултации, които личните лекари и специалистите трябва да направят и които НЗОК заплаща. По този начин се подобрява достъпът на пациентите до ТЕЛК, ще се спре безразборното им разкарване и връщане за необходимите документи.

Пакетът дейности за болничната помощ (приложение 5) съдържа наименованията на клиничните пътеки, които НЗОК ще заплаща. Заплащането на болниците за лечение на заболявания, за които няма разработени клинични пътеки, се поема от Министерството на здравеопазването. През 2004 г. се очаква броят на болните, които ще преминат през болниците, да надхвърли 1,3 млн. души.

Сподели в: