Върни се горе

В петък, 25 ноември, в 29 страни от Европа, включително и България, се представя Годишният доклад 2005 за състоянието на проблема с наркотиците в Европа, изготвен от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕМCDDA). Докладът ще бъде представен на кръгла маса в петък, от 14.00 часа, в Министерството на здравеопазването. В рамките на това събитие Българският национален фокусен център за наркотици и наркомании и Националният център по наркомании ще представят Българския национален доклад по проблемите на наркотиците.

За първи път Европейският доклад се публикува на 22 езика - испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, холандски, полски, португалски, словашки, словенски, финландски, шведски, български, румънски,норвежки.

Годишният доклад на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите набляга върху редица важни страни на проблема, свързан с начина, по който злоупотребата с наркотици се отразява както върху отделния човек, така и върху обществото като цяло.

Докладът се базира на информация, предоставена от държавите-членки на ЕС и страните-кандидатки и Норвегия под формата на национални доклади. Статистическите данни се отнасят за 2003 г. (или за последната година, за която има данни).

Европейският доклад акцентира върху някои основни тенденции:

• Кокаинът е предпочитаният наркотик-стимулант за много младежи в Европа.

В момента той е главният елемент в ситуацията, свързана с наркотиците в ЕС, като данните сочат нарастване на вноса и употребата му. Около 9 млн. европейци (3% от възрастното население) са опитали кокаин през живота си, 3-3,5 млн. души (1% от възрастното население) вероятно са опитали кокаин през миналата година. Близо 1,5 млн. души (0,5% от възрастното население) са считани за текущи потребители.
Около 10% от търсенето на лечение за употреба на наркотици в ЕС се отнася до употреба на кокаин. Той има решаваща роля при около 10% от смъртните случаи, причинени от употреба на наркотици, но смъртните случаи, причинени само от употреба на кокаин, са редки.
Все още има големи различия между отделните държави по отношение на кокаина. В различните страни от 1% до 11,6% от младите хора са опитвали кокаин. По-голяма употреба се забелязва сред младите мъже и живеещите в градовете. Най-висока е степента на скорошна употреба сред младите в Испания и Великобритания (над 4%, подобно на САЩ). Употребата на крек е ограничена до малък брой големи градове (Холандия, Великобритания ).

Тенденцията е за нарастване на употребата на амфетамини и екстази.

Общата тенденция сочи нарастване на употребата на амфетамини и екстази сред младите хора в повечето страни на ЕС. Най-високи са стойностите на скорошна употреба на амфетамини в Дания, Естония и Великобритания (+/-3%). Великобритания е единствената страна от ЕС със значително спадане на скорошната употреба.
Най-високи са стойностите на скорошна употреба на екстази сред младите хора в Естония, Испания, Република Чехия и Великобритания. Стабилизиране се забелязва в Германия, Гърция и Великобритания.

Канабисът остава най-популярният наркотик в Европа.
Над 62 млн. европейци са опитали канабис (или над 20% от възрастното население). Около 20 млн. души (над 6% от възрастното население) са употребявали канабис през последната година. Около 9,5 млн. души (почти 4% от възрастното население) са текущи потребители. Приблизително 3 млн. млади хора, предимно мъже, употребяват ежедневно или почти ежедневно канабис.
Сравними данни се получават от европейското проучване за употребата на наркотици при 15–16-годишни ученици (ESPAD), проведено през 1995, 1999 и 2003 г. През 1995 г. са регистрирани значителни различия между отделните страни по отношение на употребата на канабис през живота - 41% във Великобритания, 37% в Ирландия, но повечето страни отчитат стойности под 10%. През 2003 г. девет страни-членки на ЕС съобщават нарастване с 20% на стойностите за употреба на канабис през живота. Данните от ESPAD и от други проучвания сочат признаци на изразено нарастване в новите страни-членки на ЕС от Централна и Източна Европа.

Около 2 млн. души са с проблемна употреба на наркотици в ЕС.
Стойностите на разпространение от средата до края на 90-те години показваха известно нарастване на броя на проблемно употребяващите в Дания, Австрия, Финландия, Швеция и Норвегия. Стабилизиране или спадане беше регистрирано в Република Чехия, Германия, Гърция и Ирландия. Броят на новите хероиномани може би спада в европейски мащаб (пиковите стойности в повечето държави бяха в началото на 90-те г.).
Инжектиращи наркомани са от 850 000 до 1,3 млн. души. Процентът на инжектиращите сред хероиноманите, включени в терапевтични програми, е намалял в някои държави. В Дания, Гърция, Испания, Франция, Италия и Великобритания по-малко от 50% от новите пациенти, приети за лечение поради употреба на опиати, съобщават, че се инжектират.

Полинаркоманиите се превръщат в главна особеност на явлението наркомания в ЕС.
При анализа на употребата на наркотици върху общественото здравеопазване трябва да се вземе под внимание комплексната картина на употребата на взаимно-свързани психоактивни вещества, в това число алкохола и тютюна.
Хетеросексуалната трансмисия изпреварва инжекционната употреба на наркотици като начин на заразяване при новите случаи на СПИН в ЕС.
Като цяло разпространението на HIV-инфекцията сред инжектиращите наркомани е сравнително ниско в повечето от страните-членки на ЕС и страните-кандидатки. Процентът на инфектирани лица е около или под 1% от инжекционните наркомани в Чехия, Гърция, Унгария, Словения, Великобритания, Финландия, Словакия, България и Румъния. Значително по-висок процент - около 10%, е регистриран в Естония, Испания, Франция, Италия, Латвия, Холандия, Полша и Португалия.
Хепатит B и C още са главните причини за заболеваемост сред инжекционните наркомани.
Свръхдозата е главна причина за смъртност сред потребителите на опиати, но намалява броят на смъртните случаи, причинени от свръхдоза при младежите.
В целия ЕС смъртните случаи, причинени от употребата на наркотици, се задържат на високи стойности, като съществуват признаци, че може да са достигнали пиковите си стойности. Забелязва се по-нисък процент на смъртност, причинена от свръхдоза, при младежи до 25 г., отколкото преди 10 г.

Повече от половин милион европейци получават заместваща терапия.

Седемкратно са се увеличили службите за лечение на зависимост към опиати през последното десетилетие. Около 530 000 пациенти получават заместваща терапия в 28 страни (EС, Норвегия, България, Румъния). Десетте нови страни-членки, България и Румъния приемат малко повече от 1% от пациентите на заместваща терапия в Европа. Около 80% от пациентите, приети на заместваща терапия, са в метадонови програми.
Лечението при други проблеми, свързани с наркотиците, е по-ограничено. Общо терапевтичните възможности за лица с проблеми по отношение на кокаина са малко развити. Малко страни предлагат служби, специализирани в проблемите на лицата, употребяващи канабис, въпреки повишеното търсене на лечение във връзка с това вещество.

Броят на нарушенията на обществения ред, свързани с употребата на наркотици, нараства в повечето страни от ЕС.
През периода 1998–2003 г. закононарушенията, свързани с наркотици, показват тенденция към покачване в 20 страни. С употреба на наркотици или притежаване (за собствена употреба) е свързана най-голямата част от закононарушенията. Канабисът все още е най-често цитираният наркотик при закононарушения.

Планът за действие на ЕС предвижда насочване от лишаване от свобода към лечение.
Съществува широк политически консенсус закононарушителите, употребяващи наркотици, да се насочват от лишаване от свобода към лечение. Новият план за действие на ЕС в областта на наркотиците и наркоманиите 2005–2008 изисква страните-членки „да използват ефективно и да доразвиват нови алтернативи на лишаването от свобода за наркозависимите лица, извършили закононарушения, свързани с наркотици”.

Сподели в: