Върни се горе

Правителството одобри Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в България 2007–2010 г. Целта на документа е да се ограничи броят на пушачите, особено сред подрастващите и младите хора, да се отложи моментът на пропушване, да се информира населението за вредата от тютюнопушенето и ползата от преустановяването му, да се прилагат необходимите мерки за ограничаване на незаконната търговия с тютюневи изделия.

В програмата е заложено до 2010 г. да се намали тютюнопушенето сред населението с 10 на сто спрямо нивото на разпространение през 2007 г. и да се задържи възрастта на пропушване на нивото от 2007 г., с тенденция за повишаването й. Ефективно ще се прилагат досегашните мерки за забрана на тютюнопушенето на обществени и работни места и превантивният контрол с оглед предотвратяване на нарушения на действащото законодателство.

Националната програма е продължение на аналогичен документ, действал до м.г. Мерките в нея ще бъдат въвеждани плавно и след съгласуване с всички групи в обществото. Например, актуализирането на Наредбата за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения ще стане след провеждане на социологическо проучване за нагласите на население. Програмата залага и на осигуряване на възможности за обучение, комуникация и обществена информираност за вредата от тютюнопушенето и начините за преодоляване на тютюнева зависимост.

Посочени са мерки за подобряване на качеството на училищното образование и възпитание по проблемите на тютюнопушенето; разработване и отпечатване на образователни материали за учители и ученици; курсове на медицински специалисти по прилагане на методи за отказване от тютюнопушенето; въвеждане на модул в учебната програма на студентите по медицина, стоматология и фармация за развиване на умения за консултиране по проблемите на тютюнопушенето и за отказването му. Създаване и излъчване на документални филми, аудио и видео клипове за вредата от тютюнопушенето, учредяване и връчване на годишни награди на медии и журналисти с най-активно участие в борбата с тютюнопушенето, както и на собственици на заведения за хранене и развлечения и предприятия, предлагащи най-добри услуги и условия за работа в среда, свободна от тютюнев дим.

За ограничаване на достъпа на младите хора до тютюневите изделия в нормативните актове ще бъде въведен текст относно задължението за продавачите на тютюневи изделия да поставят ясен и видим надпис, че тютюневи изделия не се продават на малолетни и непълнолетни лица, и в случай на съмнение да изискват документ за навършено пълнолетие. Предвижда се промяна в Закона за храните и в други нормативни актове с цел забрана на производството и продажбата на сладкарски изделия, закуски, играчки и всякакъв друг вид предмети под формата на тютюневи изделия.

Програмата предвижда още предложение за включване в Националния рамков договор на диагностиката и лечението на тютюневата зависимост и услугите за консултация за отказване от тютюнопушене като изискване към дейността на изпълнителите на медицинска помощ, както и изготвяне на предложение до 2008 г. за включване в клиничните пътеки за лечение на исхемичната болест на сърцето и хроничната обструктивна белодробна болест. Ще се разкриват телефонни линии за консултация и съвет за отказване от тютюнопушене с използване на методики от страните на ЕС и специално обучен персонал. В програмата се залага и на разкриването на нови кабинети към лечебните заведения и неправителствени организация за подпомагане на отказа от тютюнопушене.

За ограничаване на активното и пасивното тютюнопушене документът предвижда още прилагане на ценови и данъчни мерки до 2009 г. за намаляване търсенето на тютюневи изделия. Ще бъде разработен и пакет от дейности за ограничаване на пасивното тютюнопушене. Документът предвижда въвеждане преди 2010 г. на забрана за директна и индиректна реклама и промоция на тютюневи изделия, както и на всеобхватна забрана на трансграничната реклама на тютюневи изделия с произход територията на България.

Регулиране на съдържанието на тютюневите изделия и етикирането им при спазване изискванията на нормативните документи и ограничаване на незаконната търговия с тютюневи изделия са също мерки от Националната програма. В документа е заложено провеждане на регулярен контрол на търговската мрежа в страната за установяване наличие на тютюневи изделия без бандерол и активизиране участието в съвместни операции с чужди митнически администрации и международни организации.

От 1 януари 2005 г. влезе в сила Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и закритите работни помещения. Национално представително изследване, проведено през месец март 2005 г., отчете 71,5% подкрепа за предприетите от правителството мерки сред анкетираните. Опитът по прилагане на наредбата сочи, че трябва да се засили контролът по спазване на забраната за тютюнопушене на определените места, като успоредно с това се засилва обществената нетърпимост към тютюнопушенето. През 2006 г. беше увеличен размерът на глобата за юридически лица (при повторно нарушение санкцията е от 3000 до 10000 лв.) От 1 януари 2005 г. до месец юни 2006 г. са извършени 448436 проверки, издадени са 23722 предписания, съставени са 2720 акта на физически и 1181 акта на юридически лица. Общата сума на наказателните постановления възлиза на 316490 лв. От началото на тази година акцизът на цените на цигарите беше увеличен, което се отрази върху потреблението - през март бе отчетено 31% намаление, сравнено със същия период за 2005 г.

Сподели в: