Върни се горе

За шестте месеца на 2003 г. районните центрове по здравеопазване (РЦЗ) са извършили 9004 проверки на лечебните заведения за болнична помощ, диспансери, центрове за спешна медицинска помощ, лекарско-консултативни комисии и други, тяхната дейност и тематични проверки по различни здравни проблеми и показатели.

От тях 4310 са тематични проверки - проверки за реално разкрития брой легла в болниците, тяхната използваемост и средната им стойност, проверки по финансовото състояние на болниците, по въвеждането и прилагането на утвърдените медицински стандарти, по изпълнението на различни национални програми. Проверено е и изпълнението на Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ, на Наредба № 2 (за организацията и провеждането на профилактичните прегледи на лицата до 18 години и диспансерното наблюдение на здравноосигурените лица) и други.

От РЦЗ са извършени и 1891 проверки за дейността на различни лечебни заведения и комисии. От тях най-много - 727, са извършените проверки по работата на лекарско-консултативни комисии (ЛКК). Следват ги ТЕЛК - 419 проверки, и проверките в болниците - 406.

РЦЗ са извършили и 1353 проверки на аптеки за притежаване на лиценз за наркотични вещества.

По жалби и сигнали на граждани са осъществени 1450 проверки.

През първото шестмесечие на годината в районните центрове по здравеопазване по чл. 40 от Закона за лечебните заведения са регистрирани нови 942 лечебни заведения за извънболнична помощ. За същия период 5639 лечебни заведения от извънболнична помощ са се пререгистрирали в РЦЗ поради промяна на обстоятелствата им. От регистъра на лечебните заведения са заличени 636 лечебни заведения за извънболнична помощ.

Най-често срещаните пропуски, установени при проверките от РЦЗ, са свързани с:

- Липсва регистрация по чл. 40 от Закона за лечебните заведения - т.е. работят без да са регистрирани.

- Не се спазват хигиенните норми и изисквания, особено във филиалите на лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ.

- Проблеми с оказването на неотложна помощ от общопрактикуващите лекари - няма графици, лекарите пътуват извън територията на практиката без да имат заместник.

- Не се използва в пълен обем медицинското оборудване, предоставено на практиките по линия на Световната банка, особено във филиалите, където работят фелдшери.

- Установени са пропуски в медицинското обслужване на училищата от общопрактикуващите лекари.

- В лечебните заведения не се спазват разрешенията за лечебна дейност и стандартите за добра медицинска практика.

- Допуска се полипрагмазия при медикаментозното лечение.

Сподели в: