Върни се горе

   МЗ актуализира своята работа за намаляване и свеждане до минимум на риска за здравето на населението

   Националният план за действие по околна среда и здраве е насочен към ограничаване и намаляване рисковете за здравето, предизвикани от вредното въздействие на факторите на околната среда, заяви доц. Божидар Финков на редовната пресконференция на ведомството днес.

   Министърът уточни, че планът е разработен в съответствие с    Европейския план за действие по околна среда-здраве. Предвиждат се мерки за намаляване замърсяването на атмосферния въздух, осигуряване чистотата на питейната вода, оценка на работната среда и мерки за намаляване на вредностите, мониторинг на шума и неговото ограничаване и т.н.

   В разработването на Националния план участват още 10 министерства. Той е обсъждан на национална среща на неправителствените организации, като много от забележките и предложенията са отразени в него, съобщи още доц.Финков.

   Д-р Христина Милева – Национален координатор по околна среда и здраве разясни, че промените в състоянието на околната среда и здравето на населението налагат актуализацията на Националния план. В новия вариант е заложен раздел “Финансиране и мониторинг”.

Националният план за действие по околна среда и здраве дава рамката и насоките за действие, които се детайлизират допълнително в годишните планове на министерствата, агенциите, институтите и т.н.

   Нашата страна е утвърдена като център за държавите от Югоизточна Европа за провеждане на семинари по оценка на здравния риск, по информиране на обществеността, разработване на проекти и програми и тяхното управление. България е член и на Международния комитет за оценка на НПДОСЗ.

   С оглед разработване на адекватни мерки за ограничаване негативните въздействия на факторите на околната среда върху здравето на населението и тяхното ефективно прилагане, към ХЕИ в цялата страна са създадени отдели по “Профилактика и промоция на здравето”. Тяхната дейност е насочена пряко към населението и неговата здравна защита. Специалистите участвуват в разработването на общинските планове за действие по околна среда-здраве, които са ефективно средство за определяне на специфичните здравни проблеми на населението, предизвикани от околната среда в съответните райони. Самият процес на изготвянето на тези планове, задълбоченият анализ и оценка на състоянието на околната среда и здравният статус на населението, дават възможност да се установят факти, да се направят изводи и да се дефинират приоритетни проблеми, имащи пряко значение за здравето на хората.

   Министерство на здравеопазването ще проведе епидемиологични проучвания за оценка на здравния риск и неговото управление в екологично застрашените райони на страната с акцент върху едни от най-уязвимите групи от населението - децата и подрастващите, съобщи националният координатор. Според д-р Милева, редица проучвания сочват, че здравния риск в тези райони е намалял, но е по-висок от средното за страната.

Сподели в: