Върни се горе

Експертната мисия на Европейската комисия направи през изминалата седмица основен преглед на лечебни заведения, аптеки и полувисши медицински колежи и даде висока оценка за постигнатия напредък в областта на здравното законодателство в съответствие с директивите на ЕС и готовността на българската здравна система за привеждането й според европейските критерии.

Това е основният извод от завършилата Втората партньорска проверка от експерти на Европейската комисия в областта на взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други документи за формална квалификация за регулираните медицински професии, за които има секторни директиви на Европейския съюз. Регулирани медицински професии са тези на лекарите, стоматолозите, медицинските сестри, сестри, акушерките и фармацевтите.

Евроекспертите констатираха значителен напредък в областта на обучението на лекарите след предишната проверка през 2002 г. Държавните изисквания отговарят на изискванията на европейските директиви. Много добро е впечатлението на експертите от посетените частни практики. Докладван е и напредък в областта на фармацията след посещението през 2002 г. Извършените промени учебни планове са в съответствие с всички европейски директиви в тази област. Според експертите от мисията новоприетият Закон за здравето създава добра регулация за професията магистър по фармация.

Сред препоръките, отправени от представителите на мисията, е да се разделят по-ясно дейностите на медицинските сестри и акушерките. Трябва да се подобри и информираността на съсловието. Важна роля в това отношение ще играе и главната медицинска сестра, каквато длъжност е разкрита в Министерството на здравеопазването и предстои да бъде заета след конкурс.

По време на мисията на евроекспертите бе обсъден и въпросът с хармонизирането с директивите на ЕС на учебните програми за обучението на медицинските специалисти. В момента обучението у нас за придобиване на образователно-квалификационна степен “специалист” с професионални квалификации “акушерка”, “медицинска сестра”, “медицински лаборант”, “рентгенов лаборант”, “рехабилитатор+, “фелдшер”, “санитарен инспектор”, “ортопедичен техник” и “масажист” е с продължителност по учебен план 3 години (6 семестъра) с общ минимален хорариум 3200 академични часа.

Съгласно Единните държавни изисквания завършилите медицински колеж имат 3-годишно обучение, но повечето от завършилите полувисше образование имат 2 или 2,5-годишно обучение.

Директивите на ЕС изискват 3-годишно обучение при хорариум от 4600 часа.

Медицинските сестри, които имат квалификация, призната с редовни документи, не се нуждаят от допълнително обучение, за да работят в България. У нас те могат да упражняват професията си с тази си диплома съгласно текста от Закона за висшето образование.

Само медицинските сестри, които желаят да работят в страните-членки на ЕС, е необходимо да отговарят на изискванията в директивите – т.е. да покажат, че имат 3-годишно обучение и 4600 часа хорариум. По тази причина за тях на този етап е необходимо да получат допълнително обучение за липсващия им хорариум. Те могат да кандидатстват в съответните медицински колежи и след 1- или 2-семестриално обучение да придобият новата степен “специалист”. Няма срок, в който те трябва да получат това допълнително обучение. Всички медицински сестри, които ще имат желание да упражняват професията си в рамките на Европейския съюз, ще имат достатъчно време и възможности да придобият необходимата им квалификация.

Сподели в: