Върни се горе

Предприетите мерки за усъвършенстване на нормативната уредба и развитието на системите за кръводаряване и кръвопреливане и за тъканна и клетъчна трансплантация у нас в съответствие с европейските стандарти, както и предстоящите действия за подобряване на двете системи бяха тема на проведената днес, 15 септември, среща на мисия на Европейската комисия (ЕК) с ръководството на Министерството на здравеопазването. В нея взеха участие заместник-министрите на здравеопазването д-р Емил Райнов, д-р Валери Цеков и д-р Атанас Додов, ръководителите на Националния център по трансфузиология и хематология, Изпълнителната агенция по трансплантации, експерти от МЗ.

С тази среща започна партньорската проверка от ЕК в областта на общественото здраве (кръв и кръвни продукти, тъкани и клетки). Мисията, която ще продължи до 17 септември, ще оцени изпълнението на препоръките от последната проверка на ЕК, състоялата се през юли 2004 г.

В областта на кръвта и кръвните продукти в изпълнение на препоръката на предишната мисия да се усъвършенства системата по трансфузионна хематология у нас бе разработена Национална стратегия и План за действие “Безопасна кръв 2005–2008 г.”, бе отчетено на срещата. Един от елементите на плана е модернизация на центровете по трансфузионна хематология и на отделенията по хемотрансфузиология в многопрофилните болници за активно лечение. Внедрява се система за управление на качеството и система за трансфузионен надзор, разработват се принципи и стандарти за клинично приложение на кръвта и кръвните съставки и др.

Експертите на НЦХТ работят по изграждането на национален регистър, който включва информация за донорите и реципиентите, за дейностите в областта на трансфузиологията, извършвани в лечебните заведения, който също е сред препоръките на ЕК. В отговор на друга препоръка - за информационна система, покриваща цялата верига от донора до доставката на кръвни съставки, продължава внедряването на специализиран софтуер за регистрация на донори и проследяемост на кръводаряването.

Предишната мисия на ЕК акцентира и върху проблема за разширяване на безвъзмездното и доброволно кръводаряване. По време на проведената днес среща експертите от ЕК изказаха препоръка за създаване на Консултативен комитет за насърчаване на кръводаряването с представители на МЗ, гражданското общество и лекари. Такъв комитет е предвиден в програмата “Безопасна кръв” и предстои да бъде учреден.

Десетгодишната негативна тенденция за намаляване на броя на кръводарителите е прекъсната и през 2004 г. те са с над 5000 повече в сравнение с 2003 г. и с около 10 000 повече в сравнение с 2002 г., информираха от МЗ мисията.

На срещата стана ясно и че България ще има представител на европейската среща на органите за контрол на кръвта и кръвните продукти, която започва на 26 септември в Люксембург.

В областта на тъканите и клетките за едногодишния период от последната мисия на ЕК са направени значителни промени за усъвършенстване на нормативната база, укрепване на административния капацитет на Изпълнителната агенция по трансплантации, осъвременяване на банките за тъкани и клетки, в каквито направления бяха основните препоръки на евроекспертите. Сред новите моменти е въведената методика за финансиране на дейностите по трансплантация от МЗ. През първото полугодие на 2005 г. са проверени всички тъканни банки и са инспектирани донорските досиета.

По инициатива на ИАТ бе разработен и одобрен за финансиране от държавния бюджет проект на стойност 210 000 лв. за интензифициране и осъвременяване на дейността на двете тъканни банки в страната – в Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “Пирогов” и към Многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна”. До момента двете тъканни банки са закупили оборудване и инструментариум.

В отговор на препоръките на ЕК и като част от предстоящите действия по усъвършенстване на трансплантационната система ще е дискусията за промяна във формата на изразяване на съгласието за донорство, за което са необходими законодателни промени.

По искане на евроекспертите, поставено на срещата днес, МЗ ще изработи и представи в ЕК таблица за съответствие между българските закони и подзаконови нормативни актове и европейските директиви и технически изисквания в областта на кръвта, тъканите и клетките.

Сподели в: