Върни се горе

От 1 януари 2005 г. в България се въвежда международната класификация на болестите – десета ревизия (МКБ-10). Това става с Наредба № 42, която бе утвърдена от министъра на здравеопазването Славчо Богоев. Тя е изпратена в “Държавен вестник” за обнародване.

Целта на Международната класификация на болестите (МКБ) е да се създадат условия за систематизирана регистрация, анализ, интерпретация и сравнение на данните за смъртността и заболеваемостта, получени в различни страни или региони и през различно време. Тя се използва за класифициране на болестите и на другите проблеми, свързани със здравето, необходими за статистиката на заболеваемостта.

Използваната в момента у нас МКБ-9 е въведена от 1980 г. Десетата ревизия на МКБ е приета на 43-ата сесия на Световната асамблея по здравеопазване, влиза в сила от 1993 г. и е внедрена в повечето страни в европейския регион и в света.

Въвеждането на новата класификация е част от процеса на хармонизиране със статистическата информация в страните-членки на ЕС. Въвеждането й в страните от европейския регион се подкрепя и от Евростат с оглед на осигуряването на сравнимост на данните между страните от ЕС.

МКБ се превърна в стандартна международна диагностична класификация за всички общи епидемиологични цели, както и за много други цели, свързани с управлението на здравеопазването. Те включват:

- анализ на общата ситуация, свързана със здравето;

- характеристика на здравето на отделни групи от населението (напр. по пол, възраст, социална група, местоживеене и др.),

- наблюдаване на динамиката в честотата и разпространението на болестите и на други проблеми, свързани със здравето, в тяхната взаимовръзка с различните фактори, влияещи на отделните лица.

Въвеждането на МКБ-10 ще подпомогне по-добрата статистика за заболеваемостта у нас, като създава по-съвременна форма на отчитане. Тя е и крачка към въвеждането на диагностично-свързаните групи, които са по-точен и адекватен механизъм за финансиране на болниците и към който се предвижда да се премине от началото на 2006 г.

Със съвместните усилия на държавните институции, имащи пряко отношение към проблема – Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националния статистически институт, НЗОК, е извършена необходимата подготвителна работа за въвеждането на МКБ-10 в цялата здравна система у нас. Новата класификация на болестите и определените с нея кодове на болестите ще се прилагат в медицинската документация от всички лечебни и здравни заведения, Районните центрове по здравеопазване, ХЕИ, лекарите, стоматолозите, фармацевтите и другите медицински и немедицински специалисти, които обработват здравна статистическа информация.

Влизането в сила от 1 януари 2005 г. на МКБ-10 няма да затрудни отчитането на болниците и лекарите. На всички тях е разпратена отпечатаната МКБ-10, извършено бе и обучение на специалистите за работа с нея. Всички наредби на Министерството на здравеопазването, които ще действат от 1 януари и на чиято основа се разработва Националният рамков договор за 2005 г. (Наредби № 38, 39 и 40), са съобразени с МКБ-10.

Сподели в: