Върни се горе

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев утвърди всички наредби, необходими за подписването на Националния рамков договор за 2005 година. Документите са изпратени в “Държавен вестник” и предстои да бъдат обнародвани. Те влизат в сила от 1 януари 2005 г.

С Наредба № 38 се определят заболяванията, медикаментите за чието лечение Националната здравноосигурителна каса напълно или частично заплаща.

С Наредба № 39 се регламентира провеждането на профилактичните прегледи и диспансеризацията.

С Наредба № 40 се определя основният пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Наредбите отразяват принципите на националната здравна политика и националните здравни приоритети, които се реализират чрез дейността на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса. Те имат за цел да организират качествен процес на проследяване на здравното състояние на здравноосигурените граждани и да гарантират навременно и качествено оказване на необходимата им медицинска и стоматологична помощ.

В Наредби № 38 и № 39 не се правят промени на обхвата на регламентираните дейности в сравнение със сега действащите наредби. Променят се само кодовете на диагнозите в тях. Прекодирането отразява влизането в сила на Международната класификация на болестите – Х ревизия (МКБ-10), която се въвежда от 1 януари 2005 г.

В Наредба № 39 се определя редът и обхватът на извършването на профилактичните прегледи и диспансеризация и са посочени заболяванията, при които болните подлежат на диспансеризация. В Наредба № 40 са посочени минималните изисквания за дейностите при диспансеризация, като се регламентира гарантиран минимум от прегледи, консултации и изследвания при диспансеризация, заплащани от НЗОК. Честотата и обемът на дейностите по диспансеризация на заболяванията, които се заплащат от НЗОК, се определят в Националния рамков договор за 2005 година.

По-съществени са промените в Наредба № 40 за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. С тях пакетът дейности се разширява и се подобрява достъпът на хората до специализирана и болнична медицинска помощ. Наредбата включва 10 приложения, в които дейностите са определени по вид и обхват.

В пакета за специализирана извънболнична медицинска помощ са включени дейности за онкологична помощ. Така ще се подобри достъпът на хората с онкологични заболявания до специализирана квалифицирана медицинска помощ, тъй като ще се даде възможност наблюдението и лечението на тези болни да се извършва от специалисти-онколози в системата на специализираната извънболнична медицинска помощ, а не само в онкодиспансерите. Този вид медицинска помощ се изнася по-близо до хората, за да не им се налага да пътуват до онкодиспансерите.

Пакетът за заплащаната от НЗОК болнична помощ се увеличава и включва 120 клинични пътеки. Като нови са включени две пътеки в областта на неонатологията – диагностика и лечение на новородено с тегло от 1500 до 2499 грама и с тегло над 2500 грама. В съответствие с утвърдения от министъра на здравеопазването пакет НЗОК ще заплаща и кохлеарната имплантация при лечението на глухота. Решението на министър Богоев отразява националните здравни приоритети, основните сред които са детското и майчиното здравеопазване.

Промяна в Наредба № 40 спрямо сега действащата наредба е и, че към всяка клинична пътека са посочени кодовете по МКБ-10 на диагнозите, които са включени в пътеката. С това изрично изброяване отпада възможността за спорно тълкуване дали дадено заболяване влиза в пътеката или не.

С одобряването на пакета наредби Министерството на здравеопазването изпълни в срок законовите изисквания. Наредбите вече са предоставени и на договорните партньори. Според Министерството на здравеопазването няма обективни пречки за забавяне на сключването на Националния рамков договор за 2005 г. между НЗОК и съсловните организации БЛС и ССБ.

Сподели в: