Върни се горе

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев утвърди устройствения правилник на Центъра “Фонд за лечение на деца” и назначи за негов директор д-р Николай Добрев.

Центърът “Фонд за лечение на деца” бе създаден с Постановление № 280 на Министерския съвет от 18 октомври 2004 г., което е обнародвано в “Държавен вестник”, бр. 96 от 29 октомври 2004 г. Съгласно неговите разпоредби в 7-дневен срок от датата на обнародването на постановлението министърът на здравеопазването издава устройствения правилник на центъра и назначава негов директор.

Данните от последните години сочат, че около 50-60 деца всяка година се нуждаят от лечение в чужбина – за трансплантационни процедури, очни, онкологични и ортопедични операции, диагностика и лечение на вродени, метаболитни и други заболявания.

С Устройствения правилник се уреждат дейността, статута, функциите и организацията на центъра, който е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Център “Фонд за лечение на деца” осъществява дейност по организационно и финансово подпомагане на деца до 18 години, нуждаещи се от диагностични и лечебни процедури, за които няма условия за извършване в България. Той администрира набирането на финансови средства за осъществяване на тази дейност.

Към центъра функционира 11-членен Обществен съвет. Неговият състав се утвърждава от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

Общественият съвет ще изработва, актуализира и оповестява принципите и правилата за набиране, изразходване и контрол на финансовите средства, необходими за осъществяване на дейността на центъра. Той ще организира и провежда и дейностите по тяхното осигуряване. Общественият съвет изработва критерии и правила за оценка на подадените молби, размера на сумите и реда, по който те ще се предоставят за лечение в чужбина. Съветът разглежда молбите на нуждаещите се деца и взема решение във всеки конкретен случай за изпращане на лечение в чужбина, като определя и размера на отпусканата парична сума.

Общественият съвет ще заседава най-малко веднъж месечно и ще взима решенията с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

Молбите до Центъра за подпомагане на деца за лечение в чужбина ще се подават чрез деловодството на Министерството на здравеопазването.Към тях е необходимо да се прилагат:

 Положително становище на Комисията за лечение в чужбина

 Предложение на Комисията за лечение в чужбина за избор на лечебно заведение, в което да се извършат съответните процедури

На всяко тримесечие центърът ще отчита своята дейност пред министъра на здравеопазването и Обществения съвет, като ще представя информация за финансовото състояние на центъра и изпълнението на решенията на съвета.

Назначеният директор на Център “Фонд за лечение на деца” д-р Николай Добрев е роден през 1952 г. Завършил е медицина, с придобита специалност неврология и неврохирургия. Притежава магистърска степен по икономика от Стопанска академия “Д. Ценов”, Свищов, специалност “Застраховане и социално дело”. Работил е във ВМА, Окръжна болница – София, Либия. От 1997 г. до момента е неврохирург в МБАЛСМ “Пирогов”.

Сподели в: