Върни се горе

Днес и утре (21 и 22 април) министърът на здравеопазването Славчо Богоев участва в провеждащата се в Мадрид среща на Световната здравна организация на тема: “Подобряване на управлението на здравните системи”. Тя се организира от Европейското регионално бюро на СЗО в сътрудничество с Министерството на здравеопазването на Испания.

В работата на форума ще участват 50 здравни специалисти от страни-членки на Европейския регион на СЗО, които определят политиката в управлението на здравните системи и процесите на извършваните реформи.

В основните теми на срещата ще се обменят информация и опит, свързани с управлението на здравните системи и ще се определят стратегии и приоритети за изграждане на обща култура на управление, основана на единни ценности и принципи на социалната европейска култура. Ще бъдат разгледани изграждането на политическа визия и стратегия като част от управлението, създаването на капацитет за планиране и отчетност, регулиране на здравните системи, управлението и държавната работа на Регионалното бюро на СЗО за Европа.

В съответствие с Европейската стратегия на СЗО ще бъде обсъдена ключовата роля на здравните системи за подобряване на здравето на населението в европейските страни в процеса на тяхното реформиране. Ще се разгледатотговорностите на министерствата на здравеопазването, проблемите на децентрализацията, регулирането на частния сектор, финансирането на здравните системи, осигуряването на услуги и средства и тяхната роля за постигането на целите за по-добро здраве.

В рамките на работните сесии министър Славчо Богоев в качеството си на временен съветник на СЗО ще представи опита на България в областта на практическото управление на здравната система. В доклада министър Богоев прави преглед на ролята на Министерството на здравеопазването, националната здравна политика и стратегии, финансирането и регулирането на системата, отношенията с частния сектор в областта на доставката на лекарства, технологии и други услуги, както и представя политическата стратегия и задачи за България за подобряване на здравната система.

В изказването си министър Богоев подчертава, че в средносрочен аспект Министерството на здравеопазването следва два основни политически приоритета:усъвършенстване на организацията, типа на финансирането и качеството на здравеопазването, както и укрепване на категоричната роля на МЗ в квалификацията на човешките ресурси. Министър Богоев посочва, че за да могат пазарните механизми в здравеопазването да действат в обществен интерес, са необходими нови функции на МЗ като подпомагане на частно-публичното партньорство в болничната помощ, регулаторни и контролни механизми за оптимално качество на медицинската помощ.

Подчертавайки ролята на държавата като естествен лидер и гарант на реформата, министър Богоев изтъква, че е необходимо да се използват всички държавни механизми, за да не се допусне лишаването на социално уязвими групи от обхвата на здравни грижи. При присъединяването на България към ЕС акцентът за България при определянето на политическа визия и стратегия ще бъде в прилагането на постиженията на общата европейска регулация, в търсенето на оптимален модел за здравеопазването, заявява в изказването си пред СЗО министър Славчо Богоев.

Сподели в: