Върни се горе

В сряда, 12 януари, министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев заминава за Хелзинки, Финландия за участие в министерската конференция на Световната здравна организация (СЗО) по психично здраве.

Министерската конференция ще се проведе от 12 до 15 януари в Хелзинки и е на тема: “Да приемем предизвикателствата, да намерим решение”.

В четвъртък, 13 януари, министър Богоев ще председателства Петата паралелна сесия на Европейската министерска конференция на СЗО, която е на тема “Изграждане на услуги, основани на общността. Изводи на страните от Пакта за стабилност и на други страни в преход”.

В работата на форума ще вземат участие министри от 52 страни-членки от Европейския регион на СЗО. Целта е да се направи преглед на състоянието на психичните болести в Европа и политиките за справяне с този проблем. Ще се проучат заведения като училища, работни места и здравни служби, съответстващи на различните възрастови групи, които са ориентирани към промоция на психичното здраве и интегрирането им, и които се занимават с психични болести. Ще се идентифицират пречките пред промоцията на психичното здраве, превенцията и лечението на психичните болести в общностите и сред индивидите.

Сред основните приоритети на конференцията са предлагане на основано на доказателства решение за обща и стабилна политика и разработване на план за действие, осигуряващ политически препоръки за държавите-членки и СЗО.

На конференцията министрите ще приемат два документа: Декларация за психичното здраве в Европа “Да приемем предизвикателствата, да намерим решения” и План за действие за психичното здраве в Европа.

С декларацията министрите на здравеопазването в Европейския регион на СЗО потвърждават, че психичното здраве и доброто психично състояние са основни за качеството на живот и за продуктивността на отделния индивид, семействата, общностите и нациите. Набелязани са необходимите действия и области за постигане на добро психично здраве и социално приобщаване на хората с психично-здравни проблеми. Ще бъдат подкрепени и насърчавани неправителствените организации, работещи в областта на психичното здраве.

Декларацията отчита факта, че политиката и практиката в областта на психичното здраве вече обхващат промоцията на доброто психично състояние, справянето със стигмата, дискриминацията и социалното изключване, превенцията на психично-здравните проблеми, грижите за хора с психично-здравни проблеми, възстановяването и включването в обществото на преживелите сериозни психично-здравни проблеми. В документа са определени и приоритетите за Европейския регион през следващото десетилетие.

Проблемите, свързани с психичното здраве, са особено актуални в целия цивилизован свят. Израз на ангажираността с тези проблеми и поетата отговорност за решаването им са приетите от правителството на България през 2004 г. Политика за психично здраве на Република България и Национален план за действие 2004-2012 г. Те са разработени в сътрудничество с Европейското бюро на СЗО и Пакта за стабилност за Югоизточна Европа в рамките на Инициативата за социално сближаване и подобряване на обществената психиатрична помощ в страните от региона.

По време на работата на конференцията министър Славчо Богоев ще направи изказване за политиката на правителството в областта на психичното здраве и постигнатото по съвместния проект “Укрепване на социалното сближаване чрез подобряване на обществената психиатрична помощ на страните от Югоизточна Европа”, който се реализира в рамките на Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа и Европейското бюро на СЗО. През 2004 г. проектът навлезе в своята решаваща фаза – изграждане на пилотен модел на психично-здравна служба, въз основа на общоприети стандарти и норми на обслужване. За пилотен район бе избран Благоевград. Там ще бъдат съсредоточени усилията за изграждане на мрежа от услуги. Предстои този модел за бъде мултиплициран и в останалите райони на страната.

Сподели в: