Върни се горе

Българската асоциация “БулСтери” е приета за член на Европейски форум

В четвъртък, 16 декември, в 18,30 часа, в зала “Москва” на Парк-хотел “Москва” министърът на здравеопазването Славчо Богоев ще открие Първия национален симпозиум по снабдяване със стерилни материали.

Симпозиумът се провежда под патронажа на Министерство на здравеопазването и ще продължи до 18 декември. Той се организира от Българската асоциация по снабдяване със стерилни материали “БулСтери” и Сдружение “Хигия – Българо-Швейцарска програма по болнична хигиена”.

В срещата ще участва г-н Вим Рендерс, председател на Европейската асоциация “Европейски форум за снабдяване със стерилни материали в болниците” (EFHSS), който ще обяви официалното приемане на Българската асоциация “БулСтери” за член на Европейския форум по снабдяване със стерилни материали.

Първата по рода си научно-практическа среща ще събере широк кръг български и чуждестранни специалисти, чиято работа е тясно свързана с превенцията и контрола на вътреболничните инфекции и осигуряването на качеството на здравните услуги в лечебните заведения. Участие са заявили над 300 специалисти от болници и клиники от страната, представители на висшите медицински училища, лекари от хирургически и интензивни отделения, микробиолози, болнични епидемиолози, специалисти от службите за централна стерилизация и др. Водещи експерти от различни европейски асоциации ще изнесат доклади по актуални проблеми на асептиката и антисептиката и осигуряването на стерилни медицински продукти.

По време не симпозиума е организирана международна индустриална изложба, показваща високотехнологична апаратура и материали на най-големите компании в сферата на снабдяването със стерилни материали.

След официалното откриване в четвъртък ще бъдат връчени сертификати на първите 16 специалисти, завършили квалификационния курс за ръководители на служби за централна стерилизация, организиран по линия на Българо-Швейцарската програма за болнична хигиена.

Основните теми на Първия национален симпозиум са свързани с превенцията и контрола на вътреболничните инфекции. Провежданата от МЗ политика е насочена към осигуряване на по-високо качество на медицинската дейност. Ключов елемент в решаването на проблемите на медицинското обслужване са вътреболничните инфекции. Централна стерилизация е от най-важните звена на лечебното заведение в това отношение. От нейната работа зависи изпълнението на стандартите за добра медицинска практика.

В програмата на симпозиума в петък и събота са включени доклади, съобщения и презентации, които представляват интерес за широк кръг медицински специалисти и най-вече за ангажираните в профилактиката и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване на пациентите.

Българо-Швейцарска програма по болнична хигиена се изпълнява у нас от 2002 г. Тя е продължение на друг съвместен проект - “Централна стерилизация”, реализиран в 13 наши болници (от 1994 до 1998 г.), по който бяха доставени модерни технологии и оборудване на обща стойност 11 млн. швейцарски франка. И двата проекта са насочени към ограничаване на вътреболничните инфекции, характерни за хирургичните и интензивни отделения, подобряване на качеството на услугите в системата на здравеопазването, към хармонизиране на клиничните стандарти за превенция и контрол на вътреболничните инфекции у нас със стандартите в развитите страни.

В изпълнение на Българо-Швейцарска програма по болнична хигиена е проведено обучение и специализация на медицинския персонал и специалистите от 6 пилотни болници в страната (“Пирогов”, “Св. Анна”, “Св. Екатерина”, УМБАЛ “Св. Георги” в Пловдив, Университетската болница в Плевен и МБАЛ – Добрич). Целта е по-добра регистрация и намаляване на вътреболничните инфекции, особено в рисковите структури - хирургичните и интензивни отделения, а също така общо повишаване на качеството на услугите в системата на здравеопазването.

В рамките на програмата бе разработена и приета Национална антибиотична стратегия и Национална програма за проследяване на антибиотичната резистентност и внимателно използване на антибиотиците в лечебната практика..

Действието на Българо-Швейцарска програма по болнична хигиена ще бъде продължено с нов проект, който ще се реализира през следващите три години - до 2007 г., в няколко направления. Ще продължи обучението на лекари и сестри по контрола на инфекциите в лечебните заведения. Разработват се програми за обучение на лекари и сестри, които ще се бъдат въведени в медицинските колежи и висшите медицински училища. В медицинските университети ще има самостоятелна профилна специалност по контрол на инфекциите. Ще се разработят медицински стандарт по вътреболнични инфекции и наредба за профилактика и контрол на вътреболнични инфекции.

Новият етап на Българо-Швейцарската програма по болнична хигиена ще обхване всички основни болници в страната – университетските и областните многопрофилните болници за активно лечение.

С помощта на Програмата ще бъде създаден Национален референтен център за профилактика и контрол на вътреболничните инфекции, който ще има водеща роля при обучението, оказването на методична помощ, контрола на дейностите в лечебните заведения и ще осигурява бърза и квалифицирана експертна помощ при възникване на вътреболнични инфекции или взривове от тях.

Стратегическа цел на Българо-Швейцарската програма е да приобщи широката общественост и пациентите към основните правила за профилактика и контрол на вътреболничните инфекции, да повиши нивото на знания и умения не само на професионалистите, на лекарите и сестрите в болниците, но и на пациентите и на цялото общество по проблемите на контрола на вътреболничните инфекции.

Сподели в: