Върни се горе

В сряда, 27 октомври, министърът на здравеопазването Славчо Богоев откри есенната Национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване “Капка по капка – живот” 2004.

По традиция всяка година през есента у нас се провежда Национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване. Основната й цел е да се популяризира значимостта на идеята за безвъзмездно и доброволно кръводаряване като акт на хуманност, солидарност, благотворителност, щедрост, повече хора да обърнат поглед към една от най-хуманните прояви на съпричастност към чуждата болка, да изявят своята грижа за спасяването на човешкия живот.

Националната кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване се организира съвместно от Министерството на здравеопазването, Националния център по хематология и трансфузиология и Българския червен кръст.

През последните 10 години броят на кръводарителите у нас е намалял с 32%. Негативната тенденция бе прекъсната през 2003 г., когато за първи път бе отчетено увеличаване на безвъзмездните кръводарители. През 2003 г. те са 141 249 души, което е с около 5000 повече в сравнение с 2002 г. Тази положителна тенденция се запазва и през 2004 г. - за първите 9 месеца на тази година кръводарителите са се увеличили с около 4000 души в сравнение със същия период на миналата година. За нуждите на страната от кръв и кръвни продукти е необходимо броят на кръводарителите да се увеличи поне двойно и да стане 40 на 1000 души население.

За този период най-драстично е намалението на действително доброволните и безвъзмездни кръводарители – с 63% (35 900 души). Този спад се компенсира частично с увеличаване на относителния дял на кръводарителите близки и родственици, които за последните 10 години са се увеличили с 54% и през миналата година са 94 151 (66,6% от всички кръводарители).

Политиката на Министерството на здравеопазването в областта на трансфузионната хематология е насочена към осигуряването на безопасни кръв и кръвни продукти в достатъчно количество и с качество, отговарящо на строгите международни критерии. Кръвонабирането, преработката, диагностиката, контролът, съхранението и разпределянето на кръвта и кръвните компоненти у нас са съобразени с европейските стандарти, които гарантират тяхната безопасност и качество. Гарантирана е своевременната им доставка до всички лечебни заведения.

От ноември миналата година в сила е Законът за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането. Той е в съответствие с директивата на Европейския съюз от 2002 г. и с него за първи път в българското законодателство се въвеждат мерки за контрол върху качеството и безопасността на кръвта и кръвните съставки. Със закона се регламентира създаването на Национален регистър, който включва информация за донорите и реципиентите, за дейностите в областта на трансфузиологията, извършвани в лечебните заведения. Въвежда се и трансфузионен надзор, който позволява да се проследява всяка единица взета кръв от донора до пациента и обратно.

През тази година бяха обнародвани 7 наредби по Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, които уреждат условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки, провеждане на проверки, създаване на регистри, предоставяне на кръв и кръвни съставки на лечебните заведения и др.

Тазгодишната есенна Национална кампания “Капка по капка – живот” предвижда провеждане на акции за кръводаряване във висшите училища, министерствата и другите централни ведомства. Очаква се към нея да се присъединят центровете и отделенията по трансфузионна хематология и подразделенията на Българския червен кръст в цялата страна. Тази година в кампанията ще се включат и ученици от няколко столични училища. За тази цел специалистите от НЦХТ и Столичната организация на БЧК разработиха и осъществиха съвместен проект за привличане на млади хора към идеите на безвъзмездното и доброволно кръводаряване. Проектът включва провеждане на образователни семинари за младежи за привличане на кръводарители, организиране на промоция за безвъзмездно кръводаряване сред учениците от 12-ти клас от столични училища, реализиране на акции за кръводаряване сред 18-годишните в училищата. Първата акция ще се проведе на 4 ноември в Профилирана гимназия по механотехника и електротехника в София.

Сподели в: