Върни се горе

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев наложи имуществени санкции на длъжностни лица в Пета Многопрофилна болница за активно лечение в София за отказ от оказване на необходимата спешна помощ на пациент.

С издаденото от министър Богоев наказателно постановление е наложена имуществена санкция от 8000 лв. на д-р Даниела Мирковска, изпълнителен директор на Пета МБАЛ.Със своите действия тя е нарушила разпоредбите на чл. 7 от Закона за лечебните заведения, който гласи, че “никое лечебно заведение не може да отказва медицинска помощ на лица, явили се в него в състояние, което застрашава техния живот, независимо от местоживеенето им.” Не са спазени и изискванията на Наредба 29 от 1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения.

Глоба в размер на 400 лв. се налага на д-р Маргарита Георгиева, невролог в неврологичното отделение на Пета МБАЛ, на основание нарушение на чл. 81 на Закона за здравето. Според тази разпоредба “всеки български граждани има правото на достъпна медицинска помощ” и това право се осъществява при прилагането на принципите за “ своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ”. За нарушаването на права на пациент, регламентирани със Закона за здравето, се предвижда глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1500 лв.

Санкциите на длъжностните лица в Пета МБАЛ за административни нарушения са наложени в резултат на извършените проверки от Инспектората на МЗ във връзка с отказа на лечебното заведение да приеме пациентката Йорданка Кочева, след което болната умира.

По документи е установено, че екипът на Центъра за спешна медицинска помощ е откарал пациентката в Пета МБАЛ, но болната не е прегледана в приемния кабинет на болницата, а от дежурния невролог (д-р Маргарита Георгиева) в линейката. В амбулаторния лист е вписано, че “най-вероятно се касае за исхемичен мозъчен инсулт”. След което й е отказана хоспитализация с аргумента, че липсват легла в интензивния сектор в неврологичното отделение. Проверката установи, че в този ден в неврологичното отделение е имало 8 свободни легла, а общо в болницата – 80 свободни легла. В структурата на болницата функционират ОАРИЛ, интензивен сектор към неврологично отделение, интензивен и съдов сектор към Клиниката по вътрешни болести. Пред вратите на болницата състоянието на пациентката се влошава, лекарят от “Спешна помощ” търси съдействието на реанимационния екип на ЦСМП, но до пристигането му пациентката умира.

При проверките са взети предвид медицински и административни документи (фишът за регистриране на спешно повикване, фишът за спешна медицинска помощ, справка за свободни легла в болницата, протокол от заседание на ЛКК), както и обяснения на д-р Мирковска, д-р Георгиева и д-р Попов (от ЦСМП).

Като нарушения е установено, че болната не е регистрирана в приемния кабинет в болницата. Липсва медицинска документация по случая. Дежурният невролог не е потърсил съдействие от дежурния лекар по болница. При настъпилото влошаване на състоянието на пациентката не е потърсена помощта на реаниматора от ОАРИЛ.

С тези действия са нарушени разпоредби на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и подзаконови нормативни актове, уреждащи дейността на лечебните заведения.

Сподели в: