Върни се горе

От 30 май (сряда) до 1 юни (петък) министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще е на посещение в Брюксел, където ще участва в заседанието на Съвета на министрите по заетост, социална политика, здравеопазване и въпроси на потребителите от страните-членки на ЕС.

По време на заседанието министър Гайдарски и европейските му колеги ще обменят информация и мнения за Стратегията на ЕС за развитие на политиката за защита на потребителите за периода 2007 – 2013 г.

Този документ очертава основните направления за по-нататъшното развитие на политиката за защита на потребителите в Общността – подпомагане защитата на тяхното здраве, безопасността и икономическите интереси на потребителите, повишаване на тяхното благосъстояние и осигуряване на инструменти и механизми за ефективната им защита. България подкрепя предприемането на законодателни инициативи от Европейската комисия, които целят регламентирането на общата безопасност на услугите и отговорността на доставчиците при предоставянето на услуги.

На заседанието на министрите ще се проведе публичен дебат по пакет от четири регламента на Европейския парламент и на Съвета, които се отнасят до подобрителите в храни – регламенти за добавки в храни, ароматизанти, ензими и обща процедура за разрешаването им.

Проектите ревизират съществуващата уредба на ЕС по добавките и ароматизантите и регулират за първи път употребата на ензими в храни. Целта е да се постигне максимална степен на яснота на разпоредбите, прозрачност при провеждането на процедурите, за да се осигури висока степен на защита здравето на потребителите.

България е взела активно участие в преговорите по четирите проекта и защитава позиции за намаляване на административните тежести върху бизнеса и контролните органи, както и за изясняване, уеднаквяване и последователност при използването на понятия и вече възприета терминология в тази област.

Здравна промоция чрез хранене и физическа активност е друга основна тема в заседанието на министрите от страните-членки на ЕС. Свръхтеглото и затлъстяването допринасят в голяма степен за незаразните заболявания, намаляват продължителността на живота и повлияват неблагоприятно неговото качество. Затлъстяването също така повлиява силно икономическото и социалното развитие - 6% от разходите за здравни грижи в Европейските страни се дължат на затлъстяването и свръхтеглото при възрастното население.

Европейската харта за борба със затлъстяването, приета на Конференцията на европейските министри и СЗО през ноември 2006 г., залага през следващите 4-5 години да се постигне видим прогрес в намаляването на тази опасна тенденция, особено при децата и юношите, а най-късно до 2015 г. трябва да стане възможно тенденцията за увеличаване на затлъстяването да бъде обърната.      ЕС предвижда засилване на превантивните мерки в тази насока в рамките на Общността. България приема предложенията и смята, че те заедно с подготвяната Бяла книга на ЕК могат съществено да допринесат за постигане на очертаните цели.

Министрите ще вземат политическо споразумение относно предложение за Регламент на Парламента и Съвета относно медицинските продукти за високотехнологични терапии, изменящ директива 2001/83/ЕС и Регламент 726/2004.

Обхват на проекта за регламент са продуктите за генна терапия, за соматична клетъчна терапия и за тъканно инженерство. Основните цели на проекта са да се подобри достъпът до безопасни продукти за генна терапия, соматична клетъчна терапия и тъканно инженерство; да се хармонизира достъпът до пазара на такива продукти чрез въвеждане на регулаторна рамка за процедурите по разрешаването за употреба и надзора върху тях. Ще се засили и конкурентоспособността на европейските предприятия, работещи в областта на високотехнологичните лекарствени продукти.

Министър Гайдарски ще участва с европейските си колеги в политически дебат и приемане на заключения на Съвета относно борбата срещу ХИВ/СПИН в ЕС и съседните държави. Темата за борбата срещу ХИВ/СПИН е обявена за приоритет на германското председателство на ЕС.

В дебата проф. Радослав Гайдарски ще представи информация за постигнатото от България в тази област. От началото на 2004 г. страната ни успя значително да увеличи достъпа и обхвата на услугите за превенция на ХИВ сред групите в най-висок риск. Към края на март тази година 207 души, живеещи с ХИВ/СПИН у нас, получават безплатно антиретровирусно лечение, като държавата отделя между 10 и 14 000 долара годишно само за един пациент.

В заключенията на Съвета се дават конкретни насоки за действия, които да бъдат предприети от страните-членки на ЕС, Европейската комисия, както и гражданското общество, частния сектор, медиите, работодателските и синдикалните съюзи и фармацевтичната индустрия.

Министрите на ЕС ще обменят мнения и ще приемат заключение и относно медицинско лечение в Европа – рамка на Общността по здравните услуги.

На заседанието ще бъде представена информация за проведените обществени консултации по предлаганите действия на Общността в областта на здравните услуги, както и опит за сближаване на здравните политики на страните-членки. Министрите ще отправят покана към Европейската комисия да представи възможно най-скоро за обсъждане на пакет от конкретни мерки, които засягат предоставянето на здравните услуги в Общността.

По време на заседанието министрите ще приемат предложение за Препоръки на Съвета относно предпазването от наранявания и насърчаването на безопасността.

Всяка година около 235 000 граждани на ЕС загиват в резултат на инциденти или насилие. Нараняванията, след сърдечните заболявания, рак и респираторните заболявания, са четвъртата причина за смърт в страните-членки. Лечението им на практика е огромен финансов разход за здравната и социалната система, а пациентите са с намалена производителност на труда, което засяга цялостно икономиките на страните.

В проекта за Препоръки на Съвета по превенцията на нараняванията и промоцията на безопасността са очертани две основни области за действие. Едната е да страните-членки да предприемат действия за намаляване броя на нараняванията и злополуките, като развият национални системи за надзор в съответствие с подготвяната Европейската система за надзор. Предлага се и да се изготвят национални планове за действие и други мерки, включително привличане на общественото внимание към въпросите на безопасността, за предотвратяване на злополуките и нараняванията.

По време на заседанието министрите ще обменят мнения относно Зелената книга на Европейската комисия „Към Европа свободна от тютюнев дим – политически опции на ниво ЕС”.

Чрез Зелената книга вниманието на държавите-членки на ЕС, техните институции и граждани се концентрира върху широко обсъждане на здравните, социалните и икономическите последици от излагането на тютюнев дим. В нея се анализират предимствата и недостатъците на действащите национални разпоредби и разпоредбите на ЕС. Предлагат се 5 възможни политически решения за ограничаване на тютюнопушенето.

В изпълнение на препоръките Министерството на здравеопазването проведе допитване до българските граждани за избор на най-подходяща мярка за борба с тютюнопушенето и вредното му въздействие.

Европейските министри ще разгледат на първо четене Предложение за Директива на Европейския Парламент и на Съвета, изменяща Директиви на Съвета 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО и Директива 98/8/ЕО на Съвета и Парламента, относно прегледа на директивите за медицинските изделия.

Трите директиви – за активното имплантируеми медицински изделия, за медицинските изделия и за ин-витро диагностичните медицински изделия, представляват правната рамка на ЕС за пускането на пазара и въвеждане в действие на медицински изделия. Четвъртата директива регулира биоцидните продукти на пазара.

С проекта се цели по-ясно регламентиране на разпоредбите относно клиничната оценка на медицинските изделия, с оглед на техническите иновации и развитието на инициативи на международно равнище. Регламентират се употребата на вещества, които могат потенциално да изложат на риск здравето на пациентите, по специално на канцерогенни, мутагенни и репродуктивно токсични вещества, в съответствие със съществените изисквания на Директивите. Ще стане възможно обмяната на информация относно контролни доклади и сертификати и сътрудничество между контролните органи на страните-членки с цел насърчаване с цел по-добро използване на националните ресурси по надзор на пазара, споделяне и прилагане на добри практики в системата за проследяване безопасността на изделията.

Сподели в: