Върни се горе

Със Заповед № РД 01-116 на Министъра на здравеопазването доц. д-р Божидар Финков от 17 април 2003 г., издадена на основание чл. 3, ал.2 от Закона за народното здраве и чл.51, чл.116 и чл.117 от Закона за лечебните заведения, както и данните от Доклада на експертната комисия от 11.04.2003 г. са преустановени всички дейности по хирургия, анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ “Хигия” до изясняване на случая.

По заповед на министър Финков е спряна процедурата по акредитацията на болницата. Директорът на “Хигия” д-р Стайко Спиридонов е потвърдил изпълнението на заповедта и е разпоредил спиране на дейността на Хирургично отделение и ОАИЛ към МБАЛ “Хигия” ООД, гр.Пазарджик от 17.04.2003 г.

Назначената вчера от министър Божидар Финков административна проверка на дейността на болницата продължава своята работа. Въз основа на нейния доклад ще се прецени какви административни наказания ще се наложат.

Назначената със Заповед № РД-09-143 от 07.04.2003 г. и допълнение № РД-09-150 от 09.04.2003 г. на министър Финков експертна проверка през миналата седмица установи редица несъответствия и пропуски в изпълнението на изискванията на Закона за лечебните заведения. Болницата е превишила разрешителното си за дейност - в него фигурира дейността “хирургия”, т.е. обща хирургия. Няма разрешение за пластична и естетична хирургия.

Експертната проверка констатира нарушения в реда на изпълнението на медицинските дейности, непълно водене на документацията, неспазване на изискванията на стандартите по хирургия, реанимация и интензивно лечение. МБАЛ “Хигия” не разполага с достатъчен кадрови потенциал да осъществява медицинска дейност - следоперативно интензивно лечение, съгласно духа и нормите на Медицински стандарт “Анестезия и Интензивно лечение”.

Експертната проверка на Министерство на здравеопазването установи, че не се провежда адекватен клиничен преглед и подготовка за анестезия при пациенти, обект на пластична хирургия под анестезия, което е неотменен етап, съгласно Медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”. Хирургичният екип и неговият ръководител носят изцяло отговорност за своите пациенти още с постъпването им в лечебното заведение. От изключително значение са както предоперативната подготовка, така и самата операция и следоперативният период. Документацията задължително трябва да включва изчерпателна предоперативна епикриза, план за водене на анестезията по време на операцията, план за следоперативния период, възможен риск. Прегледът трябва да се осъществява от специалист-анестезиолог и в медицинската документация на пациента е необходимо да се отразява доклада от клиничния преглед и подготовката за анестезия. Според доклада на експертната проверка установяването на жизнено важните функции в “Хигия” не се е провеждало в специализирана клинична структура - кадрово и апаратурно осигурена, която да гарантира максимална безопасност на пациентите.

Във връзка с констатираните от експертната проверка пропуски и нарушения Министерство на здравеопазването е уведомило Регионалната колегия на БЛС в Пазарджик и очаква нейното становище. Докладът е предоставен и на Окръжна прокуратура. Министерство на здравеопазването е препоръчало редица мерки за отстраняване на нередностите, подобряване организацията на работа на болницата и воденето на медицинската документация.

Сподели в: