Върни се горе

С Наредба № 27 се определят основните пакети за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, стоматологична дейност и болнична помощ. За пръв път основният пакет стоматологична дейност предвижда възможност за лечение на лицата до 18 годишна възраст, настанени в домовете за медико-социални грижи за деца, домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, домове за деца и младежи с умствена изостаналост и физически увреждания и специалните училища. За бремените жени е осигурен еднократен обстоен преглед със снемане на зъбен статус.

С Наредба № 27 се определят основните пакети за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, стоматологична дейност и болнична помощ. За пръв път основният пакет стоматологична дейност предвижда възможност за лечение на лицата до 18 годишна възраст, настанени в домовете за медико-социални грижи за деца, домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, домове за деца и младежи с умствена изостаналост и физически увреждания и специалните училища. За бремените жени е осигурен еднократен обстоен преглед със снемане на зъбен статус.

Броят на клиничните пътеки е увеличен с нови 41, които включват оперативно лечение и лъчелечение при новообразования, хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообръщение, хирургично лечение при глухота, катаракта и глаукома, консервативно лечение на хроничния хепатит при лица до 18 годишна възраст, левкози, прееклампсия и еклампсия и др. Нови са и пътеките за физиотерапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда и мозъчен инсулт.

Определянето на високоспециализираните медицински дейности, извършвани в болнични условия и клиничните пътеки, гарантирани от бюджета на НЗОК за 2003г. е извършено на базата на следните основни принципи:

- Приоритет на социално-значимите заболявания, които водят до поражения в големи групи от населението и големи социални загуби вследствие на временна нетрудоспособност и инвалидизация , а именно сърдечно-съдови, онкологични, белодробни, ендокринни и др.

- Болести, пряко застрашаващи живота на болния

- Във възможно най-голям брой клинични специалности да бъде включена поне по една клинична пътека

- Актуализация на действащите клинични пътеки, при спазване на баланса, даващ възможност на по-малките лечебни заведения за болнична помощ, както и на диспансерите да сключват договор с НЗОК.

- Включване на клинични пътеки, които могат да бъдат изпълнявани и в условията на извъболнична помощ.

С Наредба № 26. се определя списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствата напълно или частично. Конкретните терапевтични схеми ще се предложат от националните консултанти и експерти по отделните клинични специалности, а начините на реимбурсиране са обект на обсъждане при определяне параметрите на НРД за 2003г.

Сподели в: