Върни се горе

Увеличаване на задълженията и уставовени драстични нарушения в управлението са причини за промените в ръководството на Многопрофилната болница за активно лечение в Пазарджик, обобщи министърът на здравеопазването Славчо Богоев в отговор на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков относно освобождаването на д-р Петко Митев като управител на болницата.

Министър Богоев уточни, че на проведеното на 19 септември 2003 г. Общо събрание на акционерите е взето решение за промяна в състава на съвета на директорите на “МБАЛ–Пазарджик” АД, но то още не е вписано в Търговския регистър на Пазарджишкия окръжен съд. Съгласно Търговския закон “увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър”, т.е. д-р Митев продължава да изпълнява функциите си като изпълнителен директор до вписване на новия съвет на директорите.

На Общото събрание на акционерите не само държавата, притежаваща 51% от капитала на дружеството, но и общините Пазарджик и Белово гласуваха “за” освобождаването на членовете на Съвета на директорите, т.е. собствениците общо на 72% от капитала са недоволни от управлението на болницата, подчерта министърът на здравеопазването.

Той изнесе пред депутатите данни за финансовото състояние на болницата и резултати от извършените проверки на Инспектората към Министерството на здравеопазването.

Категорично не е вярно, че дълговете на МБАЛ-Пазарджик са погасени на 90%, заяви министър Богоев в отговор на цитирани от народния представител Панайот Ляков данни. Напротив - отчита се увеличаване задълженията на болницата. При взетите рестриктивни мерки от МЗ за ограничаване на размера на задълженията на болниците в страната, дългосрочните и краткосрочни задължения на МБАЛ–Пазарджик към 30 юни тази година възлизат на 801 289 лв., т.е. спрямо 31 декември 2002 г. са увеличени с 526 000 лв. Към 31 юли задълженията са вече 829 635 лв., като тенденцията към нарастването им продължава и през август, когато дълговете стават 953 794 лв.

Министър Богоев заяви и че болницата в Пазарджик не е на печалба.Болниците със смесено държавно и общинско участие, каквато е пазарджишката, имат високо ниво на субсидия от държавния бюджет, съставляваща елемент от приходната част на отчета за приходи и разходи, подчерта министър Богоев. За МБАЛ–Пазарджик размерът на субсидията от държавния бюджет за 2002 г. е 5,67 млн. лв., или 64% от общите приходи. Нещо повече – към 15 септември на болницата в Пазарджик Министерството на здравеопазването е превело почти 80% от годишната субсидия.

Като положителен резултат министър Славчо Богоев отчете увеличените приходи на болницата в Пазарджик от здравната каса по клинични пътеки, които представляват 26% от общите й приходи за 2002 г. Това води и до реално увеличение на възнагражденията на ангажирания персонал. Но това само по себе си не може да е причина за оставане на настоящия Съвет на директорите при наличие на нарушения, които са констатирани от Инспектората на МЗ, заяви министърът.

При извършената проверка от Инспектората са установени драстични нарушения при управлението на болницата.Една част от тях са свързани с обстоятелството, че директорът е допуснал сигурни приходи на болницата от наеми, ремонти и други странични дейности да останат несъбрани.Констатирани са и нарушения при сключването от директора на болницата на договори с други юридически лица, като грубо за нарушени разпоредби на Търговския закон. Така например, директорът е допуснал избраният от него управител на Медицински център “Вива” (чийто едноличен собственик е МБАЛ–Пазарджик), да извършва конкурентна медицинска дейност като управител на частно лечебно заведение със същия предмет на дейност. Все още не са приведени в съответствие с разпоредбите на Търговския закон договорните отношения на болницата с други юридически лица за недопускане на конурентна дейност.

Като аргумент министър Богоев посочи и факта, че договорът на д-р Петко Митев за възлагане на управлението на МБАЛ–Пазарджик е срочен за 3 години и е изтекъл на 18 август 2003 г. Това налага Общото събрание да предприеме процедура за избор на нов Съвет на директорите съгласно изискванията на закона.

Министър Богоев обяви и че са създадени организационни пречки за провеждането на редовно Общо събрание на лечебното заведение, чиято подготовка и провеждане и задължение на Съвета на директорите. То бе проведено едва през септември след многократни настоявания. Забавянето на насрочване на общо събрание е индикатор за тревожно състояние или прикриване на неправомерни действия и резултати.Затова министър Богоев счита, че има необходимаст от промяна в състава на Съвета на директорите за нормализиране управлението на това важно за областта и за страната лечебно заведение.

 

Сподели в: