Върни се горе

Днес, 11 юли, Министерството на здравеопазването назначи проверки в диспансерите за онкологични заболявания и лечебните заведения в страната, крайни получатели на лекарствени продукти, осигурявани по реда на Наредба 34 на МЗ.

Целта на проверките, които започват от утре, 12 юли, е да се установи спазват ли се по места критериите за изписване и отпускане на лекарства по поименни разпределения.

Проверките са назначени във връзка със сигнали от пациентски организации за случаи на отказ за изписване на протоколи от лекуващите лекари по места и за неодобрени протоколи от Централната комисия към МЗ. Проверките ще бъдат извършени от експерти на регионалните центрове по здравеопазване и на МЗ.

Във връзка с възникналите проблеми с изписването на лекарствения продукт золадекс поради нееднозначно тълкуване на критериите за неговото отпускане, МЗ заявява, че не са въведени възрастови ограничения по отношение изписването на лекарствения продукт золадекс, а е прецизирана целевата група на болните със среден и висок риск, нуждаещи се от лечение с посочения медикамент. Тези критерии за лечение са определени от водещи специалисти по химиотерапия, включени в Централната комисия към МЗ, а не са административен акт на МЗ.

Централната комисия ще изпрати подробни указания до лечебните заведения - крайни получатели, за оформянето на протоколите на пациентките и придружаващите документи. С тези указания не се предвижда преразглеждане на критериите за лечение, а само уеднаквяване на отчетните документи и избягване на нееднозначното тълкуване.

Въпреки сигналите за многобройни жалби в Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, при поискване в МЗ бяха подадени имената само на пет пациентки, които не са получили лекарството золадекс по поименен протокол. При направената проверка бе установено, че за две от пациентките не са подадени протоколи в МЗ, за останалите три протоколите са подадени в началото на месец юли и ще бъдат разгледани на следващото заседание на комисията.

В момента МЗ осигурява лечение със золадекс на 109 жени – 54 от тях са до 35-годишна възраст, а над 35 години са 55 жени.

Пациентките, започнали курс със золадекс и отговарящи на критериите, ще получават медикамента до края на 2-годишния период.

В случай, че даден пациент не е одобрен за лечение от Централната комисия, той ще получи писмен мотивиран отговор за решението, като копие ще бъде изпратено и до лечебното заведение.

От другите пациентски организации, обединяващи хора с онкологични заболявания, няма постъпили сигнали в МЗ за отказ за изписване и отпускане на золадекс.

Сподели в: