Върни се горе

С конференция на 7 юни, в която участват български и холандски експерти, Министерството на здравеопазването стартира работата по проект «Укрепване на националната система за надзор на заразните заболявания». Той бе одобрен от Европейската комисия на 27 април 2006 г.

Проектът е разработен от експерти на МЗ и е в съответствие с реалната необходимост от усъвършенстване на съществуващата национална система за надзор на заразните болести. Той е съобразен и с препоръките, направени от консултанти от Европейския съюз по време на партньорските проверки.

Чрез своите системни усилия за подобряване на работата в областта на общественото здравеопазване, и в частност по отношение на надзора и контрола на заразните заболявания, МЗ постигна добри резултати, което е отразено и в мониторинговия доклад на Европейската Комисия за България от май 2006 г. В него се изтъква, че “е отбелязан напредък в привеждането в съответствие с достиженията на правото на ЕС (acquis) на законодателството относно заразните болести.” В доклада има и препоръка за "допълнително укрепване на системата за наблюдение на заразните болести и продължаване на инвестициите в лабораторния капацитет и компютърното оборудване.”

Сред приоритетните задачи на МЗ в областта на общественото здравеопазване е изграждане на ефективна национална система за надзор и контрол на заразните заболявания, като се постигнат и поддържат устойчиви резултати. Тези цели са заложени в проекта на Национална здравна стратегия 2007-2012 г. Част от тяхната реализация ще е и успешното изпълнение на всички дейности, планирани в стартиращия съвместен българо-холандски проект, които трябва да приключат през ноември 2007 г.

Проектът на МЗ "Укрепване на националната система за надзор на заразните заболявания" е насочен към усъвършенстване на надзора и контрола на заразните заболявания и административния капацитет на централно и областно ниво, в съответствие с препоръките, направени от консултанти от Европейския съюз по време на партньорските проверки в нашата страна. Основната задача е националната система за надзор на заразните болести да се синхронизира с изискванията на ЕС и да осигурява ефективен контрол на заразните болести.

Проектът се финансира по Програма ФАР с общ бюджет на стойност 4.2 млн. Евро. С 2.4 млн. евро от тях ще се закупи оборудване (компютри, софтуер, лабораторна техника и консумативи), а останалите 1.8 млн. евро са за работата по проекта - техническа помощ, обучение на българските специалисти, разработване на планираните дейности.

Проектът се състои от три компонента. Целта на първия компонент е да осигури интегрирането на националната система за надзор на заразните болести с европейските системи за надзор. Това ще се постигне чрез адаптиране на националното законодателство в тази област към европейското законодателство и повишаване на административния капацитет на националните институции, участващи в надзора и контрола на заразните болести. Ще се усъвършенства на централно и регионално ниво епидемиологичният капацитет и системата за ранно оповестяване и незабавно действие при възникване на епидемични ситуации.

Изпълнението на дейностите по първия компонент ще продължи 18 месеца. Той се реализира съвместно от Министерството на здравеопазването на Република България (респективно от Националния център по заразни и паразитни болести и 28-те Регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве) и Министерството на здравето, социалната политика и спорта на Кралство Нидерландия (респективно от Националния институт по обществено здраве и трудова медицина на Кралство Нидерландия).

Вторият компонент на проекта е насочен към подобряване на лабораторния надзор на заразните болести, осъществяван от лабораториите на РИОКОЗ и референтните лаборатории в НЦЗПБ. Той цели модернизиране на оборудването и техниката съгласно изискванията на ЕС, както и професионално обучение за прилагане на модерните лабораторни техники.

По третия компонент ще се осигури съвременно лабораторно и компютърно оборудване и апаратура за нуждите на Националния център по заразни и паразитни болести и 28-те регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве. На базата на анализ, извършен от независими консултанти от ЕС, е изготвена документацията за тяхната доставка, която предстои да бъде осъществена.

Сподели в: