Върни се горе

Държавата вече ще заплаща обучението на лекарите за придобиване на специалност, спечелили конкурси за клинична ординатура. Отпада досегашното разделение на специалностите на основни и профилни, променят се сроковете за обучение по някои от тях. Те се изравняват в съответствие с изискванията на Европейския съюз за взаимно признаване на професионалната квалификация в регулираните професии.

Това са част от промените, които се въвеждат с новата Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Тя е обнародвана в брой 7 на «Държавен вестник» днес, 23 януари.

Новата наредба е израз на политиката на МЗ за повишаване на квалификацията на лекарите, като осигурява условия за следдипломното им обучение. Разширяват се възможностите да придобиване на специалност и планиране на необходимостта от медицински кадри. Това ще подобри и качеството на медицинското обслужване на гражданите у нас.

С новата наредба се определя нова номенклатура на специалностите и се уреждат по нов начин условията и редът за провеждане и финансиране на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. С документа се въвеждат изискванията на Директива 36 от 2005 г. на ЕС, регламентираща следдипломната специализация на медицинските кадри.

В съответствие с изискванията на ЕС отпада досегашното разделение на специалностите на основни и профилни, като се променят и сроковете за обучение по тях. Желаещите могат да кандидатстват директно до всички специалности от новата номенклатура.

Приетата с наредбата номенклатура на специалностите включва две части. В първата влизат 51 специалности, които могат да се признават автоматично в държавите-членки на ЕС. Втората група обхваща 87 специалности, които не се признават автоматично в другите държави-членки на ЕС, тъй като не фигурират в приложенията на Директива 2005/36/ЕО. Те обаче могат да бъдат признавани в страни, в които съществуват като специалности.

Като основна форма за обучение се въвежда клиничната ординатура. Специализанти ще се приемат както на места за клинична ординатура, финансирани от държавата, така и на места срещу заплащане, определени по реда на наредбата.

Обучението на местата за клинична ординатура ще се финансира със средства от държавния бюджет. Те ще се планират по бюджета на МЗ въз основа на заявка за броя на местата.

Предложения към министъра на здравеопазването за броя на местата за специализанти и начина на финансирането им за всяка следваща календарна година ще правят регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ) съвместно с районните колегии на съсловните организации и ръководствата на медицинските университети. Те ще бъдат основани на потребностите в областта от специалисти и на предложенията на ръководителите на акредитираните за обучение на студенти и специализанти лечебни и здравни заведения. Предложения за броя на местата за специализанти от своята област ще дават и регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) и Военномедицинската академия.

За по-точно прогнозиране и осигуряване на необходимия брой специалисти в страната към министъра на здравеопазването се създават Консултативни съвети за специализация по професионалните направления „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и „Здравни грижи” и за немедицинските специалисти. Консултативните съвети ще следят за проблемите и ще предлагат решения за усъвършенстване на обучението за придобиване на специалност. Те ще дават становища по учебните програми, стойността на обучението, промените в номенклатурата на специалностите и потребностите от специалисти и места за специализация.

Ръководителите на лечебни и здравни заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти, ще подават заявление до министъра на здравеопазването за включването им в списък, който ще се публикува на интернет-страницата на Министерството на здравеопазването и ще се актуализира при изтичане на срока или при промяна на акредитационната оценка.

При спечелен конкурс на място за клинична ординатура ще се сключва договор за обучение за придобиване на специалност между спечелилия конкурса, МЗ и висшето училище, а при спечелен конкурс на място срещу заплащане договорът ще се сключва между спечелилия конкурса и висшето училище. С него се определят мястото и продължителността на обучението, както и размерът на възнаграждението на лицата, спечелили конкурс за клинична ординатура. Размерът на това възнаграждение не може да бъде по-малък от 1,5 и по-голям от 3 минимални работни заплати за страната, като конкретната му стойност се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата. В договора се посочва и стойността на обучението по съответната специалност на лицата, които са спечелили конкурс на място срещу заплащане, и условията, при които те получават възнаграждение за извършена дейност. С договора се определят и условията за полагане на дежурства от специализанта в лечебното заведение, както и мястото, в което специализантът се задължава да работи след придобиването на специалност за срок, равен на продължителността на обучението.

В МЗ ще се води регистър на специализантите и на придобилите специалност в системата на здравеопазването.

Наредбата е в сила от 1 януари 2007 г. Разпоредбите в нея определят до края на март да бъдат създадени Консултативни съвети, които до края на юни трябва да направят предложения до министъра на здравеопазването за определяне на стойността на обучението по всички специалности.

Специализантите, които са приети преди влизане в сила на наредбата, продължават обучението си при условията, при които са приети. Тези, които имат основна специалност, ще могат да се обучават за придобиване на специалност по реда на новата наредба, като се зачита част от обучението им по признатата специалност при условия и по ред, определени от висшето училище.

Лицата, които желаят да упражняват професията в държава-членка на ЕС, държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, и са придобили основна или профилна специалност преди влизане в сила на тази наредба, могат да получат удостоверение от министъра на здравеопазването, че са упражнявали действително и законосъобразно съответните дейности в продължение на не по-малко от 3 последователни години през последните 5 години.

Сподели в: