Върни се горе

Обектите с обществено предназначение ще бъдат включени в публичен регистър към всяка една от 28-те регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) в страната. Това регламентира приетата от ръководството на Министерството на здравеопазването Наредба № 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РИОКОЗ.

Наредбата предстои да бъде обнародвана в «Държавен вестник» и влиза в сила 3 дни след това.

Обектите с обществено предназначение са регламентирани в Закона за здравето. Сред обектите, контролирани от РИОКОЗ съгласно новата наредба, са централни, местни и минерални водоизточници, водоснабдителни обекти, плувни басейни, плажове, детски ясли и градини, училища, общежития, школи и центрове за работа с деца, места за подслон, спортни обекти, театри, киносалони, концертни зали, компютърни и интернет зали, бръснарски, фризьорски и козметични салони, обществени бани, перални, сауни, гари, летища, пристанища, метростанции, транспортни средства за обществен превоз и др. Наредбата няма да се прилага за лечебни заведения, предприятия за производство или търговия с лекарства, аптеки, дрогерии, предприятия за производство, съхраняване и търговия с храни и за обекти за обществено хранене. Разрешаването или регистрацията на тези обекти се третира в Закона за лечебните заведения, Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и Закона за храните.

С приетия документ се облекчава режимът за въвеждане в експлоатация на обектите с обществено предназначение – отменя се досегашният разрешителен режим и се въвежда регистрационен. С влизането на наредбата в сила регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве ще преустановят издаването на санитарни разрешителни и ще въведат регистрация за обектите, посочени в приложение № 1 на наредбата.

Всеки, който разкрие обект с обществено предназначение, е длъжен в 7-дневен срок от започване на дейността да уведоми за това съответната РИОКОЗ по местонахождение на обекта. Трябва да се посочат адресът на обекта, видовете дейности, които се извършват в него, името и постоянният адрес на лицето, което упражнява дейността, а за търговците – данните от съдебната регистрация.

В срок до 3 месеца от уведомяването териториалните органи на държавния здравен контрол извършват проверка за спазване на здравните изисквания в обекта и за наличието на необходимите документи - решение за съдебната регистрация; разрешение за ползване на обекта или друг документ, необходим за въвеждане в експлоатация (не се изисква за обектите от шеста категория, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията); решение по оценка на въздействието на околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато се изисква такова); лицензия и/или разрешение от Агенцията за ядрено регулиране, издадено по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (за обекти с източници на йонизиращи лъчения). През този период обектът ще работи,с което се облекчава бизнессредата у нас.

Вписването в регистъра се извършва в 14-дневен срок от проверката на обекта при условие, че са спазени изискванията. Обектите ще се регистрират в зависимост от тяхното местонахождение във всяка от 28-те РИОКОЗ, които ще им издават удостоверения за вписване в регистъра.

За издаване на удостоверения ще се събира такса в размер на 26 лв.,съгласно чл. 3 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето (ДВ бр. 13/2005 г.).

Обектите с обществено предназначение, на които е издадено санитарно разрешение от ХЕИ (РИОКОЗ) преди влизане в сила на тази наредба, се вписват служебно в регистъра в срок до 31 декември 2005 г. Вписването ще се извършва, ако след проверка на място не се установят нарушения и се представят необходимите документи. В противен случай ще се връчва предписание със срок за отстраняване на пропуските. Този срок не следва да е по-дълъг от 31.12.2005 г.

Вписването в регистъра и издаването на удостоверение за регистрация на тези обекти ще се извършва без да се събират такси.

Всички издадени удостоверения от РИОКОЗ са безсрочни.

При промяна в данните и обстоятелствата, вписани в регистъра, лицата, които упражняват дейността, са длъжни в 7-дневен срок от настъпването им да уведомят директора на РИОКОЗ, като представят съответните документи. Когато промените не се отнасят до извършваната дейност в обекта, в 7-дневен срок от уведомяването настъпилите промени се вписват в регистъра и се издава ново удостоверение за вписване, с което се отменя старото. Когато настъпилите промени се отнасят до извършваната дейност в обекта, в срок до 3 месеца от подаване на уведомлението специалисти от РИОКОЗ извършват проверка за спазване на здравните изисквания и наличието на посочените документи.

Сподели в: