Върни се горе

При преференциални условия на болниците ще бъде предоставено медицинско оборудване на стойност 4,8 млн. евро, срокът за кандидатстване е 15 декември

Министерството на здравеопазването създава Револвиращ инвестиционен фонд като един от основните компоненти на Инвестиционната програма за реформа в здравния сектор. От днес стартира процедурата за кандидатстване за финансиране от него. Това съобщи министърът на здравеопазването Славчо Богоев на пресконференция днес, 17 ноември.

Инвестиционната програма е приета от правителството на Република България и се подкрепя финансово от Световната банка. Тя стартира преди 2 години с предложение на Министерството на здравеопазването до Световната банка да бъде създаден Инвестиционен фонд за подпомагане на болниците и днес сме на финалния етап от реализирането на програмата, подчерта министър Богоев.

Инвестиционната програма и създаването на Револвиращия инвестиционен фонд са част от политиката на МЗ за преструктуриране на болниците и за тяхното модернизиране. Фондът възмездно и безлихвено ще финансира болниците с медицинска апаратура и техника. Те ще връщат средствата, които този фонд предоставя във вид на медицинска апаратура. Средствата ще се натрупват в специална банкова сметка и ще се реинвестират, така че с парите, които болниците връщат, ще може да се купува нова техника, за която те ще могат да кандидатстват отново. Това е едно начало, тъй като средствата в този фонд ще се натрупват и ще нарастват в бъдеще, увери министър Богоев. По този начин ресурсът ще може да се използва много по-ефективно.

Револвиращият инвестиционен фонд е част от Инвестиционната стратегия на Министерството на здравеопазването. Обновяването на лечебната база в страната, наличието на съвременно медицинско оборудване и обзавеждане са сред приоритетите в работата на МЗ, защото те имат ключово значение за прилагане на модерни медицински технологии и повишаване на качеството на обслужване на пациентите, за подобряване на предоставяните на хората медицински услуги. Това е и основна цел на националната здравна политика, осъществявана от правителството, подчерта министър Богоев.

Със заема от Световна банка се инвестира в редица важни области, които се считат за ключови области в реформата в здравеопазването в България. В първата фаза на усвояване на заема беше изпълнено установяването и институционализирането на личните лекари. Правителството им осигури безвъзмездно медицинска апаратура, ремонти на практиките и компютри, за да могат да осъществяват електронен обмен на данни с НЗОК. Със средства от предишния заем беше реорганизирана националната система за спешна медицинска помощ и беше изградена информационната система на Националната здравноосигурителна каса, припомни министър Богоев.

Инвестиционната програма, която се финансира от правителството чрез заема от Световна банка, е ключов елемент от развитието на здравната система. На практика тя отговаря на нуждите и потребностите на системата от обновяване и модернизиране, заяви министър Богоев. От 2002 г. има тенденция за увеличаване на капиталовите разходи в здравната система, но осигуряваните от държавата средства за тази цел са все още недостатъчни, за да преодолеят изоставането през 90-те години. Част от това изоставане в инвестициите ще бъде преодоляно с реализацията на Инвестиционната програма.

Допълнително необходимостта от инвестиции се налага от нуждата системата не само да се възпроизвежда в същия вид, но и да се усъвършенства и модернизира, изтъкна министър Богоев. През 2001 г. МЗ е инвестирало 12 млн. лв. за капиталови разходи в българските болници. През 2002 г. размерът на инвестициите е 11 млн. лв., а през 2003 г. вложените средства за капиталови разходи се увеличават на 25 млн. лв.

Успоредно с капиталовите разходи, предвидени със Закона за държавния бюджет, Министерството на здравеопазването стартира и Инвестиционната програма за реформа в здравния сектор, финансирана по заемно споразумение със Световната банка. Тя е на обща стойност около 20 млн. Евро. С преструктурирането на заема, което направи правителството през 2003 г., се даде възможност да се увеличат средствата, насочени към инвестиции и за реализиране на проекти в здравната система, като бяха намалени предвидените първоначално разходите за консултации и обучение.

Целта на инвестиционната програма е да подпомогне реформата в здравния сектор чрез инвестиции в медицинска инфраструктура, базирани на анализ на потребностите на болниците, при ясни критерии за избор, в условията на прозрачност и финансова дисциплина. Планирани са и се изпълняват инвестиционни проекти в болничния сектор на национално и общинско ниво.

Чрез Инвестиционната програма на МЗ правителството създава друг механизъм за разпределяне на капиталови разходи и инвестиции, чрез който болниците кандидатстват за инвестиции в конкретната болница със задължението след това да възстановят средствата на бюджета.

Програмата е насочена към създаване на пазар в инвестициите. Въвеждат се пазарни принципи за участие на лечебните заведения в инвестиционната програма, като се стимулират болниците, които се управляват добре и работят добре. Лечебните заведения ще трябва да обосноват нуждата си от инвестиции с оглед на стратегията си за развитие – да преценят какви медицински дейности е необходимо да развиват, за да отговорят и удовлетворят здравните потребности на хората от региона и които могат да осигурят повече приходи на болницата. Въвежда се и конкурсно начало за разпределение на предоставяните средства. Конкурсният принцип изисква обосноваване на приоритети, на медицинска необходимост и икономическа целесъобразност, заяви министър Богоев.

Револвиращият инвестиционен фонд е един от финансовите инструменти на МЗ за осъществяване на инвестиционната програма и цялостната му политика. На този етап финансовият ресурс на фонда е около 11 млн. евро (около 22 млн. лв.)

Негова основна цел да създаде устойчива схема на инвестиции, базирана на анализ на потребностите, адекватно планиране и готовност за поемане на финансови ангажименти от страна на болниците. Опитът, придобит по време на управлението на средствата от фонда, ще бъде от полза на МЗ и болниците. Той ще спомогне да се създаде капацитет за по-ефективно управление на средствата в здравната система, заяви министър Богоев. Опитът, който ще се натрупа в болниците чрез създаването на Револвиращия фонд, ще помогне за по-ефективно управление на средствата в техните собствени бюджети. В бъдеще, когато средствата в болниците ще се формират изцяло от техни собствени приходи, те ще имат капацитета да планират своите разходи и да определят своята инвестиционна политика, подчерта министър Богоев.

Средствата от фонда ще се изразходват възмездно под формата на безлихвени кредити или финансов лизинг. МЗ не начислява годишен лихвен процент върху стойността на инвестицията.

В подготвителните етапи за създаването на фонда бе направено предварително проучване сред лечебните заведения в страната за нуждите им от медицинска апаратура, като бе уточнено най-необходимото им оборудване. Вследствие на допитванията до болниците бяха оформени определени групи, насочени към различни категории болници (национални, областни, общински, специализирани), към тяхната дейност, която се финансира от НЗОК. Чрез апаратурата, която болниците кандидатстват да получат по тази инвестиционна програма, те ще могат да увеличат своите приходи от НЗОК, тъй като с тази нова апаратура ще могат да осъществяват и нови лечебни дейности, ще могат да сключат нови договори за клинични пътеки.

На тази база бяха проведени търгове за закупуване на медицинско оборудване за Револвиращия инвестиционен фонд. В първия етап от дейността на фонда ще бъде разпределено оборудване на обща стойност 4,8 млн. евро (около 10 млн. лв.). То включва дефибрилатори, многофункционални ултразвукови апарати, монитори за интензивно отделение, перфузори, инфузионни помпи, системи за управление на вливания и други, от които има остра нужда в системата.

МЗ обяви процедурата за отдаване на медицинско оборудване чрез револвиращия инвестиционен фонд, съобщи д-р Михаела Михайлова, ръководител на Звеното за управление на проекта “Реформа в здравния сектор”.

Срокът за подаване на заявленията от лечебните заведения е 15 декември. До края на декември ще бъде направена оценка на заявения интерес от болниците, за да може до края на месец януари 2005 г. да се сключат договорите и да започне реалното разпределение на медицинската апаратура.

За финансиране от револвиращия инвестиционен фонд могат да кандидатстват всички лечебни заведения, които имат сключени договори с НЗОК. Ще бъдат финансирани инвестиции в медицинско оборудване, специализирано медицинско обзавеждане и строително-ремонтни работи на медицинска инфраструктура.

На този етап лечебните заведения ще кандидатстват за конкретна апаратура, но има възможност и за нови и допълнителни заявки. Общият размер на Револвиращия фонд засега е 11 млн. евро, а са изхарчени само около 5 млн. от тях. Това означава, че има готовност за посрещане на нови нужди на болниците, заяви д-р Михайлова.

Търговете за закупуване на медицинското оборудване са проведени по правилата на Световната банка. Така е постигната значително по-ниска цена поради по-високата конкуренция. МЗ предоставя апаратурата безлихвено, което създава значително преференциални условия за лечебните заведения, допълни д-р Михайлова.

При процедурата са взети предвид визията на МЗ за политиката в здравеопазването, реалните потребности на болниците и съответствието на оборудването на болниците със здравните потребности. Тъй като сърдечно-съдовите заболявания са водещи у нас, една основна група медицинско оборудване е предвидена за кардиология, кардиохирургия, реанимация и интензивно лечение. Оборудването е разделено на високотехнологично, което да обслужва специализирани болници, и оборудване, което е необходимо за дейността на масовата болнична система в страната. Предимство ще имат болници с по-голяма обществена значимост, които разполагат с повече обучен персонал и по-голяма готовност да започнат веднага оползотворяването на инвестициите, съобщи д-р Михайлова.

Очакваме голям интерес от лечебните заведения, тъй като оборудването е необходимо за тяхната дейност, а условията за отдаването му са изключително преференциални, каза д-р Михайлова. Оценката на подадените документи ще бъде направена по общи и специфични критерии. Общите критерии са свързани с мястото на лечебното заведение и неговата значимост в системата на здравеопазването. Ще се има предвид дейността на лечебното заведение, тенденцията към нарастване на потока от пациенти, броя на клиничните пътеки и на приходите на лечебното заведение. При отчитането на медицинските и икономическите показатели на лечебното заведение ще се оценява показаната от него тенденция, а не абсолютните стойности. Целта е да се определи един по-общ критерий, който да не позволи отпадането по условие на някои от лечебните заведения, подчерта д-р Михайлова.

В заявленията си болниците трябва да аргументират инвестицията, която желаят да бъде подкрепена, нейните цели, да представят график или план за реализацията й. Те трябва да посочат и очакваните ползи за здравеопазването в района на дейност на лечебното заведение. Необходимо е да опишат конкретните финансови и нефинансови ползи, които болницата очаква в резултат на направената инвестиция – повишаване на качеството и достъпа до медицински услуги в района, обществената удовлетвореност, подобряване на здравни показатели и други.

В конкурсната документация много ясно са разписани финансовите критерии, на които трябва да отговаря болницата, каза г-н Стоян Стоянов, директор на дирекция “Управление на финансовите ресурси”. Сред критериите, по които ще бъде направена оценката и изборът на лечебните заведения, са оценка на дейността и перспективите на болницата в системата на здравеопазването и конкретно в региона, извършваните медицински дейности, медицинските показатели и финансовото състояние на лечебното заведение, квалификация на персонала и наличие на обучение кадри за работа с новото оборудване и други. Ще се отчита и съотношението разход/печалба – каква икономия на разходи в резултат от предложената инвестиция ще бъде реализирана, както и приходите, които ще генерира инвестицията.

Изплащането на инвестицията започва 3 месеца след доставката на оборудването и продължава до пълното погасяване на задължението за срок не по-дълъг от 3 години. Сроковете са съобразени както с практиката по отношение на финансовия лизинг, така и с ангажиментите на доставчиците по гаранционно обслужване на техниката. Ако болницата не изпълнява договорните си задължения, МЗ има право да изиска обратно предоставеното медицинско оборудване или да предприеме други обезпечителни мерки, предвидени в договора.

Инвестиционната програма от момента на преструктуриране на заема обхваща освен Револвиращия фонд и една безвъзмездна част, която е за преструктуриране на общински и национални болници. На този етап тя е в размер на около 4,5 млн. евро. С тази част се цели подпомагането на развитието на здравната система в четири пилотни области - Ловеч, Габрово, Стара Загора и Разград. От тях се очаква да разработят много добре дефиниран план за действие за преструктуриране на болничната система. Предвижда се до края на годината плановете да бъдат подкрепени с инвестиции.

Сподели в: