Върни се горе

С решение №4152 от 10 май 2004 г. петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) на Република България с председател Светла Петкова остави в сила решението на тричленния състав на ВАС от 29 декември 2003 г., с което се отхвърля като неоснователна жалбата на ЕТ "Булсоф-Христо Чешмеджиев" срещу заповедите на министъра на здравеопазването за извършеното класиране за доставките на сърдечни стимулатори за 2003 г.

Това е поредното дело по обжалване на резултатите от проведените търгове за централни доставки, заведено от неспечелили участници, които Министерството на здравеопазването печели.

В процедурата за доставка на сърдечни стимулатори са подадени три предложения, които са разгледани на 26 юни 2003 г. от комисия, назначена от министъра на здравеопазването. Резултатите от проведената процедура са оповестени със заповедите за класиране на предложенията на 10 юли 2003 г.

Участникът в процедурата ЕТ "Булсоф-Христо Чешмеджиев", е класиран на трето място по всички позиции. Той е обжалвал класирането по 4 от позициите от обявената спецификация. Поради тази причина за тези позиции договори не са сключени. За останалите позиции с определения за изпълнител участник е сключен договор за доставка на сърдечни стимулатори на 11 август 2003 г.

С Решение №12229 от 29 декември 2003 г. на тричленен състав на Върховния административен съд жалбата на ЕТ "Булсоф-Христо Чешмеджиев” е отхвърлена.Жалбоподателят обжалва това решение пред петчленен състав на ВАС.

Петчленният състав на ВАС е установил, че са изпълнени законовите изисквания за обявяване на обществената поръчка със заповед № РД-17-324/10.05.2003 г. на министъра на здравеопазването. Подадени са три оферти и при отварянето им на 10.07.2003 г. комисията е приела, че участниците в процедурата са представили всички необходими документи, съгласно изискванията на ЗОП. След разглеждане, оценка и класиране на предложенията резултатите са отразени в сравнителна таблица, обозначена като приложение № 1, неразделна част от протокола на комисията и са издадени обжалваните заповеди за финализиране на процедурата с определяне на изпълнител по всяка позиция. Според ВАС комисията не е допуснала нарушения относно наличието на редовни банкови гаранции, както и на изискуемите референции от кандидатите "Медимаг-МС" ООД и СД "Интерагро-90" и правилно е допуснала до участие тези кандидати, като е отхвърлила оплакванията на жалбоподателя в тази насока. Като неоснователни са преценени доводите му и за нарушение на чл. 42 от ЗОП, за подмяна на предварително оповестените критерии и методика за оценка на предложенията.

По всички 13 оплаквания по жалбата на ЕТ “Булсоф – Христо Чешмеджиев” петчленният състав на ВАС е стигнал до извода за законосъобразност на процедурата и на обжалваните административни актове, при което е постановил обжалвания резултат.

С влизането в сила на Решение № 4152/10.05.2004 г. предстои сключване на договори с определените за изпълнители участници в процедурата по обжалваните заповеди. Договори ще бъдат сключени с две фирми. С "Медимаг - МС" ООД ще се сключи договор за доставка на до 650 броя комплекти с биполярен електрод и до 70 броя конектори без електрод, за смяна. СД "ИНТЕРАГРО-90-ЛАЗАРОВА И СИЕ" са класирани за доставката на до 200 комплекта с електрод с биполярен електрод и до 140 комплекта с електроди. Доставките са за различни модели сърдечни стимулатори. Общата стойност на договорите е 1 921 180 лв. (с ДДС).

Доставките на сърдечни стимулатори ще бъдат нормализирани от следващата седмица. Ще бъде създадена и работна група, която да извърши разпределение на договаряните сърдечни стимулатори.

Сподели в: