Върни се горе

Министерството на здравеопазването ще разработи специална програма за профилактика, ранно откриване и лечение на отклоненията и заболяванията на дихателната система, която през октомври ще бъде внесена от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в Министерския съвет. Предвижда се в Стара Загора да бъде разкрит специализиран кабинет по детски белодробни болести. Необходими са и ефективни краткосрочни и дългосрочни мерки за намаляване на емисиите на замърсители в околната среда (прахови аерозоли, серен диоксид, сероводород и др.).

Това са част от действията, които МЗ съвместно с органите на местно самоуправление, национални консултанти, експерти ще предприеме за подобряване на здравния статус на децата в Стара Загора. Мерките се основават на резултатите от проведения в региона специфичен респираторен скрининг. Резултатите от него бяха обявени на 16 март в Стара Загора от назначената от министър Гайдарски Междуведомствена комисия.

Специфичният респираторен скринингът стартира със заповед на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в средата на 2006 г. във връзка с екологичната обстановка в Стара Загора и нарастването на броя на регистрираните случаи на респираторна и обща заболяемост при децата след 1996 г.

Скринингът бе насочен към установяване на здравния статус на децата и младежите до 18-годишна възраст в Стара Загора и два контролни района – Гурково и Павел баня, в които не са констатирани превишения на нормите за съдържание на вредни вещества в околната среда. Проучването обхвана 9000 деца от Стара Загора и 871 деца от контролния район.

Резултатите от проведения скрининг показват наличие на по-висока неспецифична респираторна симптоматика, неспецифична бронхо-пулмонална патология и заболявания с доказана алергична генеза, най-вече при децата от ранната и предучилищната възраст от Стара Загора в сравнение с тези от Гурково и Павел баня.

Родителите трябваше да попълнят въпросник за респираторни симптоми при децата през последната година. Изисквани са данни за броя на острите инфекции на горните дихателни пътища, на пневмонии, бронхиолит или друго бронхо-белодробно заболяване, както и информация за диагностицирани от лекар хронични заболявания като синузит, бронхит, бронхит с обструктивен синдром, алергии, тонзилит, сенна хрема – обостряния през последната година, болничен престой. В изследването бяха поставени въпроси и за фамилна предразположеност (астма, алергии) и за конкретните условия, при които живеят децата – жилищна среда, използвани горива за отопление и готвене, подови покрития, наличие на влага и мухъл, тютюнопушене сред родителите и др. В скрининга бе включен насочен клиничен преглед и допълнителни диагностични изследвания по преценка на педиатричните екипи.

Децата от Стара Загора са с изразена неалергична респираторна симптоматика, извън простудните заболявания. Кашлицата при тях е чест симптом (17,3%) и показва подчертана тенденция за хронифициране (при 15,9% от случаите). Простудните инфекции на горните дихателни пътища се срещат значително повече – всяко 6-то от 10 деца. Много по-чести са и случаите на пристъпи на задух след физически упражнения, както и симптомите на стягане и тежест в гърдите. „Често боледуващите деца” (над 4 заболявания годишно) в Стара Загора са двукратно повече – 12,7% срещу 6,1% от контролния район. Рискът за възникване на бронхит с обструктивен синдром в Стара Загора е 3 пъти по-висок в сравнение с Гурково и Павел баня, а броят на децата с диагностицирана астма (2,9% срещу 1,1%) е 2 пъти е по-голям.

В последните години се наблюдава чувствително увеличаване на случаите на астма, алергия и респираторни инфекции. Доказано е, че рискът за възникване в детството на патологична симптоматика, свързана с атмосферното замърсяване, е от 2 до 4 пъти по-голям от този при възрастните. Този факт се обяснява с анатомичната и функционална незрялост на дихателната и имунната система в тази възраст. Малките деца са особено уязвими на влиянието на атмосферните замърсители, поради по-учестеното дишане и повишената бронхиална реактивност.

Резултатите от проведения скрининг от МЗ показват, че установеният двукратно по-висок риск от респираторни, бронхо-белодробни и алергични заболявания при децата от ранната и предучилищната възраст в Стара Загора в сравнение с тези в Гурково и Павел баня, с голяма вероятност се дължи на усложнената екологична обстановка в града и е следствие от дългогодишната експозиция на редица замърсители на атмосферния въздух.

Сподели в: