Върни се горе

На заседанието си днес, 15 декември, Министерският съвет прие Постановление за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2005 г.

При това преструктуриране се освобождават средства в размер на 29,3 млн. лв. От тях 19 млн. лв. ще бъдат преразпределени за финансиране на централни доставки на скъпоструващи лекарства и медицински консумативи, а за разплащане на просрочени задължения на болниците – 10,3 млн. лв.

Преструктурирането се предлага въз основа на предварителен анализ на очакваното изпълнение на бюджета на МЗ към 31 декември 2005 г., включително усвояването на средствата по външни заеми, и възникналата необходимост от допълнителни средства за финансиране на неотложни разходи по бюджета за 2005 г. С приетото постановление Министерският съвет разрешава за сметка на освободени средства по проект “Реформа в здравния сектор” (заемно споразумение BUL 4565) и Рамков договор между МЗ и “Siemens” AG (за доставка на медицинска техника) да бъдат финансирани дейностите по централна доставка на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства и консумативи, както и разплащане на просрочени задължения на болниците.

Във връзка с промени в срока за завършване на проекта „Реформа в здравния сектор” и оценка на възможностите за усвояване на средствата по него до края на годината, освободения лимит на разход по проекта е в размер на 11,4 млн. лв., в т.ч. от външно финансиране – 5,38 млн. лв.

Поради общото закъснение в изпълнението на Рамковия договор със “Siemens” AG и целесъобразността от преразглеждане на някои от условията в него, предвидените доставки реално няма да се извършат през 2005 г. Фактически по бюджета на МЗ ще се реализира икономия на разход в размер на 17,9 млн. лв. (в т.ч. от външно финансиране 13,8 млн. лв.) и на лимит за обслужване на погашенията – 2 млн. лв.

Необходимостта от предлаганото преструктуриране на разходите в рамките на утвърдения бюджет на МЗ се налага във връзка с:

- недостига на средства за разплащане на доставените лекарства за скъпоструващо лечение.

Те са предназначени за пациенти с тежки социално-значими заболявания, които изцяло са зависими и се нуждаят от прилагане без прекъсване на терапията. Доставките по сключените договори за лекарства, ваксини, диагностикуми и други медицински консумативи и дейности по национални програми, които ще се реализират до края на 2005 г. възлизат на обща стойност около 142 млн. лв., включително сумите за погасяване на преходните задължения по договори от 2004 г. След извършени вътрешни компенсирани промени по бюджета на МЗ за 2005 г. за централни доставки на лекарства и национални програми са предвидени 91 млн. лв. В резултат на оптимизиране на заявките на лекарства и прилагането на отлагателните клаузи на плащанията по договорите очакваният недостиг на средства до края на годината ще бъде сведен до около 30 млн. лв.

- задълженията на болниците, които към 30 октомври са в размер на 199,2 млн. лв., от които с просрочия вече са 121 млн. лв.

Периодичното формиране на висока задлъжнялост на болниците е резултат на увеличаването на хоспитализацията и обема на дейността им, ежегодното инфлационно увеличение на цените на лекарствата, медикаментите и съпътстващите общостопански разходи, както и поради недостатъчното финансиране на болниците от Националната здравноосигурителна каса и МЗ. Налице са някои субективни проблеми, свързани с неефективното управление на лечебните заведения.

- неразплатените разходи на лечебните и здравни заведения на бюджетна издръжка, които към 30 октомври са в размер на 6 млн. лв., от тях просрочени – 1,8 млн. лв.

Допълнителен фактор за генериране на дефицит в системата на МЗ е въведеното ограничение по Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. за финансиране до 93% от определените с бюджета годишни разходи.

Сподели в: