Върни се горе

Във връзка с Решение № 2119 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 1998 г. за изграждане на мрежа за регистрация и съобщаване на заразните заболявания от Общността, е предприета инициатива за изграждане на мрежа за регистрация и съобщаване на заразните заболявания на Балканските страни. Инициативата се финансира от Европейския съюз и се ръководи от Гърция като главен изпълнител, съобщи министър Богоев. Това е мрежа за бързо съобщаване на заразните заболявания и взривове от тях между Балканските страни с оглед ограничаване на вноса и разпространението им, както и сътрудничество при прилагане на противоепидемичните мерки. Изработени са форми за съобщаване на заразните болести, които са обект на договаряне на обмен на информация между страните.

Министерството на здравеопазването участва в разработването на българското законодателство, което регламентира обществените отношения в областта на козметиката, безопасността на храните, химикалите и др., което е пряко свързано със защитата на здравето на потребителите и чрез своите специализирани органи осъществява контрол по отношение на тяхното прилагане, подчерта министър Богоев.

Специализираните органи за държавен санитарен контрол – хигиенно-епидемиологичните инспекции, съвместно с Комисията за защита на потребителите, извършват съвместни проверки в обекти и на стоки, имащи значение за здравето с цел защита на потребителите. Хигиенно-епидемиологичните инспекции извършват и самостоятелна контролна дейност при подадени сигнали от Комисията за наличие на опасни стоки на пазара.

Министър Богоев съобщи още, че МЗ е включено в Системата за бързо съобщаване за наличие на опасни стоки на пазара в областта на храните. Системата е изградена в рамките на ЕС и в страните-кандидатки. Изработена е система за незабавна проверка на всички постъпили сигнали.

Основният ангажимент на Министерството на здравеопазването е да оптимизира и приведе в съответствие с изискванията на ЕС системата за надзор на заразните заболявания. Министър Богоев съобщи, че предстои в Министерски съвет да се внесе Национален план за наблюдение и контрол на заразните болести. Стратегическата цел на Националния план е да се намали заболяемостта и смъртността от заразни заболявания, а така също да се ограничи разпространението на вътреболничните инфекции и да се повиши готовността за бърз и адекватен отговор при ситуации, представляващи епидемична заплаха за страната.

Министър Богоев разясни оперативните цели, заложените в бъдещия Национален план. Първата е да се подобри Националната система за надзор и контрол на заразните заболявания, като се постигне оптимизация на основните й компоненти: структура, процес, капацитет, ресурси, ефективност и координиране на дейностите на всички нива. Втората е да се рационализира използването на наличните кадрови и финансови ресурси. Успоредно с това се търсят и нови източници на финансиране по линията на международни програми и проекти. Ще се създаде и система за ранно откриване и оповестяване на заболявания и събития с висок епидемичен риск. Разработва се стандартна оперативна процедура за незабавен отговор. Предстои и да се създаде базирана на Интернет Национална епидемиологична информационна мрежа. Паралелно с това постепенно ще се увеличава броят на информационните мрежи на ЕС, в които България участва.

В заключение министърът на здравеопазването увери, че наред с изброените ангажименти, както и участието на Министерството в Националния съвет за защита на потребителите и в системата за бързо съобщаване за опасни стоки, България е потвърдила, че ще въведе правните актове на Европейския съюз в областта на защитата на потребителите и тяхното здраве най-късно към датата на присъединяване на Република България към Съюза.

Сподели в: