Върни се горе

Структурата за управление на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България” към Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, отправя покана към училищата, утвърдени за развитие на училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН от пилотните общини в рамките на Компонент 7 “Ограничаване на рисковото сексуално поведение сред младите и подрастващите във и извън училищна среда” на програмата да кандидатстват за финансиране на проекти за интервенцията “Училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН”.

През учебната 2004/2005 год. в рамките на Компонент 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България”, Министерство на здравеопазването в сътрудничество с общините Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София (район Люлин), Стара Загора и Шумен, утвърдени от Националния координационен механизъм на Програмата, ще финансира предложения за проекти в сферата на сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН за интервенцията “Развитие на училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН”.

Желаещите да се включат в конкурса трябва да попълнят и изпратят на хартиен носител и по електронната поща Формуляр за предложение за проект.

Формулярът трябва да бъде изпратен на адрес:

Министерство на здравеопазването
София 1000
Пл. "Света Неделя" 5
Структура за управление на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
електронен адрес: aidsprogram@mh.government.bg

За допълнителна информация и контакт:

aidsprogram@mh.government.bg

anina@nchi.government.bg

Крайният срок за изпращане на документите е 20 септември 2004 г. Важи датата на пощенското клеймо.

Подробна информация за Програмата, процедурата за кандидатстване, насоките за разработване на училищна политика и списъка на утвърдените училища можете да намерите на адрес: www.mh.government.bg

Условия за участие в прикачените файлове

Сподели в: