Върни се горе

Министерството на здравеопазването разплати изцяло доставените до края на годината скъпоструващи лекарства в размер на 15 млн. лв., както и погаси основната част от просрочените задължения на университетските и областни болници в размер на 65 млн. лв.

Това стана възможно, след като с решение на правителството от месец декември на Министерството на здравеопазването беше разрешено целево ползване на 80 млн. лв., от които 30 млн. лв. от неусвоени средства по външни заеми, 40 млн. лв. допълнително финансиране за уреждане дълговете на болниците и 10 млн. лв. от вътрешно преструктуриране на други неприоритетни разходи в рамките на бюджета на МЗ.

С осигуряването на допълнителни средства за болниците се цели финансовото им стабилизиране и оздравяване с оглед на готовността им за преминаване на финансирането им изцяло към Националната здравноосигурителна каса от 2006 г.

МЗ предоставя допълнителните средства целево за уреждане на просрочени задължения за лекарства и консумативи, за електроенергия, отопление и вода, а не за ремонти или капиталови разходи. Средствата са разпределени съразмерно на обема извършена дейност в болниците, а не съразмерно на натрупаните от тях задължения (т.е. не са предоставени най-много средства на лечебните заведения с най-големи задължения).

Под формата на целево финансиране допълнителни средства са предоставени на всички 68 университетски, областни и други специализирани болници без изключение. Към 31 ноември 2005 г. техните просрочени задължения са в размер на 123 млн. лв. Допълнително финансиране съразмерно на извършваните дейности получиха и тези университетски и областни болници, които нямаха неразплатени задължения.

С предоставянето на допълнителния финансов ресурс:

  • Изцяло са погасени отчетените към 31 ноември 2005 г. просрочени задължения на 53 болници.
  • Средно до 72% са погасени просрочените задължения на 9 от най-големите университетски болници, между които Многопрофилната болница за активно лечение и спешна медицинска помощ „Н. И. Пирогов”, Многопрофилната болница за активно лечение „Александровска”, Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”, Специализираната болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания, Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги”, Пловдив, Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски”, Плевен, Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Марина”, Варна. Това бяха болниците, направили най-големи дългове от началото на годината.
  • До 60% са погасени просрочените задължения на 6 от областните болници, което е над процента на дяловото участие (51%) на държавата в капитала на тези болници. Това са болниците в Бургас, Варна, Перник, Пловдив, Стара Загора и Хасково. МЗ очаква съответните общини – акционери да поемат своя дял във финансовото оздравяване на областните болници, които са с държавно и с общинско участие в капитала и управлението.
Указанията и очакванията на МЗ са, че след извършване на разплащанията дълговете на отделните болници ще се намалят с размера на предоставените допълнителни средства и няма да се допуска поемането на нови финансово неосигурени дългове. Това е и едно от условията болниците да уредят финансовите си проблеми с доставчиците и да формират финансовите си планове за следващата година в условията на финансиране само от Националната здравноосигурителна каса, без задължения или с минимални задължения.

На ръководствата на болниците е напомнено, че ще бъдат извършвани целеви проверки за използването на предоставените допълнителни средства, съобразно тяхното предназначение и приоритети.

Сподели в: