Върни се горе

Днес, 30 март 2006 г., комисия от Министерството на здравеопазването извърши проверка относно доставени, използвани и налични количества от скъпоструващи лекарства, осигурявани по Приложение Б от Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Извършената проверка бе по сигнал на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ) за липса на скъпоструващи лекарства за лечението на болните със злокачествени заболявания в болниците и диспансерите на територията на гр. София. В проверката взеха участие Евгения Адърска, председател на АПОЗ, и журналисти от национални медии.

Обхванати бяха МБАЛ “Царица Йоанна”, Специализираната болница за активно лечение по онкология, Столичния и Областния онкодиспансер. Проверени бяха доставените, използваните и наличните количества в тях от скъпоструващите лекарства: Доцетаксел (Таксотер), Паклитаксел (Генексол и Паклитева), Иринотекам (Кампто) и Капецитабин (Кселода). Тези лекарства се отпускат поименно от Централна комисия към МЗ. Тя заседава всяка седмица и своевременно разглежда постъпилите протоколи за отпускането и/или преразпределянето на медикаментите.

В хода на проверката се установи , че и в четирите лечебни заведение са налични четирите лекарствени продукта, които са постъпили в болничните аптеки по линия на договорирани доставки от 2006 г. Проверката установи и налични количества от четирите продукта, които са постъпили по договаряния през 2005 г. и които се преразпределят през тази година.

За периода от 10 до 20 март 2006 г. Централната комисия е разгледала и всички постъпили в МЗ протоколи, като за Доцетаксел (Таксотер) - от 45 постъпили са одобрени 44, Паклитаксел (Генексол и Паклитева) - от 48 са одобрени 48, Иринотекам (Кампто) - от 42 са одобрени 40, Капецитабин (Кселода) - от 12 са одобрени 12.

Необходимите количества лекарствени продукти са постъпили в аптеките на съответните лечебни заведения. Няма забавяне на доставките и нарушаване на сроковете от страна на изпълнителите по договорите.

Проверките на МЗ по лечебните заведения за осигуряването на лекарства по реда на Наредба 34 ще продължат.

Сподели в: