Върни се горе

В изпълнение на указанията на Министерството на здравеопазването Регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ) извършиха проверки в лечебните заведения в страната, крайни получатели на лекарства по Наредба №34 от 2005 г., относно реда по предписване и отпускане на лекарствени продукти за онкоболни по централна доставка.

Контролните органи констатираха, че в част от лечебните заведения медицинската документация не се води стриктно, което нарушава отчетността на изразходваните лекарства и ритмичността на доставките.

Проверките в Бургас, Варна, Враца, Габрово, Ловеч, Плевен, Пловдив, Русе, София област, Стара Загора и Хасково установиха, че в онкодиспансерите и болниците е създадена необходимата организация по изпълнението на Наредба 34 и медицинската документация се попълва правилно. Наред с това са констатирани пропуски, свързани с неритмичността на подадените заявки. Експертите се срещнаха с пациенти, избрани на случаен принцип, които съобщават за някои проблеми по осигуряване на необходимото медикаментозно лечение.

В хода на проверките контролните органи установиха, че в по-голямата част от онкодиспансерите в страната не са спазвани критериите (медицински показания) за лечение със Золадекс преди въвеждане на поименно изписване на лекарствения продукт. Золадекс се е предоставял на жени, които са в менопауза и не са показани за лечение с него, тъй като при тях ракът не е хормонозависим. Същият медикамент е изписван и на мъже, при условие че за рак на простатата МЗ е договорило други лекарствени препарати за 2006 г.

В онкодиспансера във Варна е констатирано завишаване на част от заявените количества медикаменти спрямо броя болни. Онкодиспансерът е закупил допълнително 30 импланта Золадекс за задоволяване нуждите от лечение от началото на 2006 г.

В онкодиспансера в Хасково се лекуват 13 жени със Золадекс. За 5 от тях е бил изпратен протокол до МЗ и жените са получили лекарствения продукт по централна доставка, а за останалите 8 жени медикаментът е бил закупен от онкодиспансера и лечението на пациентките не е прекъсвано.

За периода януари – май завишени количества Золадекс, които не съответстват на броя лекувани болни, са засечени и в диспансера в Благоевград. Изписването на препарата се е извършвало по реда на явяване на пациентките в диспансера, а не при спазване на съответната терапевтична схема. Онкодиспансерът не е уведомил РЦЗ в Благоевград, че не достига Золадекс за лечение на нуждаещите се болни. След преминаване на поименно изписване на медикамента в МЗ са подадени 10 протокола за лечение със Золадекс, като само една от пациентките е на възраст под 35 години. При 7 от болните вече е започнало лечение със Золадекс, а останалите са включени допълнително на това лечение през месец юли.

Във Враца също са констатирани нарушения при предписването на Золадекс. За периода януари-юли в аптеката на онкодиспансера са получени 44 импланта, от които на мъже и жени са разпределени 42, а останалите 2 са за поименно разпределение на пациентки през месец юли. Към 15 юни 2006 г. в МЗ са предложени за лечение 17 пациентки на възраст от 33 до 58 години. На три от тях се провежда лечение със Золадекс, а на останалите - адекватно лечение с алтернативни лекарствени средства.

Неритмичност на подадените заявки и недостатъчни количества на някои медикаменти е установено в онкодиспансера в Добрич. При липса на някои медикаменти в болничната аптека пациентите сами са закупували необходимите за лечението им количества.

По-големи налични количества за едно от лекарствата по централна доставка са установени в онкодиспансера във Велико Търново. Те ще покрият нуждите на лечебното заведение за няколко месеца напред.

Големи налични количества на дадено лекарство и в същото време забавяне осигуряването на някои от медикаментите (МБАЛ „Царица Йоанна”) са засечени от контролните органи в София. Констатирани са и нарушения при попълване на медицинската документация (СБАЛ по онкология и ОДОЗС - София-град).

Проверяващите екипи от РЦЗ са съставили 22 констативни протоколи с препоръки към лечебните заведения за отстраняване на констатираните нарушения.

За засилване на контрола по осигуряването на доставките на лекарства за онкоболните МЗ ще въведе допълнителни изисквания при подаване на протоколите и воденето на медицинската документация. В ход е изграждането на нова информационна система, която ще обхване целия процес по лекарствоснабдяването и ще осигури пълна прозрачност, гъвкавост и ефективност на лечението.

Проверките на МЗ в лечебните заведения за осигуряването на лекарствата по Наредба 34 ще продължат. Всеки месец Регионалните центрове по здравеопазване извършват регулярни проверки по спазване изискванията и методичните указания за контрол към наредбата и изпращат в МЗ отчети и доклади за констатираното.

Сподели в: