Върни се горе

Представители на Коалиция „България без цианиди”, кметът и жители на с. Поибрене, община Панагюрище, днес бяха приети в Министерството на здравеопазването във връзка с проблемите със екологичната ситуация в района, влияеща пряко на здравето на населението. 

Те изразиха тревога от състоянието на питейната вода, в която е констатирано завишено съдържание на арсен, както и от състоянието на водоемите. Според тях причината за замърсяването е дейността, която се развива в района Златица – Пирдоп – р. Тополница и използването на цианидна технология в мина Челопеч. В апел до министъра на здравеопазването, връчен на главния държавен здравен инспектор д-р Тенчо Тенев, те настояха МЗ да отмени положителното си становище относно въвеждане на цианидна технология в мина Челопеч, както и решението за намаляване на хигиенно-защитните зони по Наредба №7 с оглед „горещата точка” Пирдоп – Златица - р.Тополница. Протестиращите изразиха загриженост от забавянето на резултатите от проведения скрининг на населението, речните, питейните води и почвите в района.

Главният държавен здравен инспектор д-р Тенев информира, че скринингът в района на Поибрене е приключил през миналата година и в момента резултатите се обработват. Министерството на здравеопазването, в рамките на Националната програма за действие по околна среда и здраве, проведе проучване в района на с. Поибрене за определяне нивата на арсен в околната среда, нивото на експозиция на населението и оценка на свързания с това риск за здравето. Бяха взети и анализирани проби питейна вода, вода от р. Тополница и  почви от поречието на реката. За оценка на здравния риск за населението са взети проби коси и урина от 90 жители на с. Поибрене.  200 души са изследвани за кожни промени и наличие на признаци за кожен рак. Това са представителни извадки за жителите на с. Поибрене. Резултатите от анализите на взетите проби се очаква да бъдат готови до края на м. януари. 
 

Министерството на здравеопазването е предприело мерки за осигуряване на населението с минерална вода за питейно-битови нужди. Изграждането на нов водопровод от водоснабдяването на с. Оборище е в ход.

По отношение на ситуацията в Пирдоп и Златица е прието Решение № 822/19.12.2008 г. на МС, с което бяха определени  районите с повишен здравен риск. С него ще могат да бъдат разработвани програми за провеждане на дейности, свързани с опазване и укрепване здравето на хората в тези райони. Тези програми ще се приемат от Министерския съвет.

На срещата беше постигната договореност за провеждане на следваща среща в МЗ на 3 февруари 2009 г., на която ще участват специалистите, провели скрининга на населението от НЦООЗ, експерти от МЗ, на която ще бъдат набелязани конкретни действия за решаване на проблемите на хората от района.

Сподели в: