Върни се горе

Във връзка с изявления на директора на Националния център по наркомании (НЦН) д-р Георги Василев за решение на Министерството на здравеопазването за закриване на центъра, уточняваме, че няма решение на МЗ за закриване на НЦН.

Подготвен е проект за преструктуриране на центъра с цел привеждане на дейността му в съответствие със законовите изисквания – на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Съществуването в една обединена структура на национален център и на лечебно заведение (както е в момента) противоречи на изискванията на двата закона.

С промяната ще се подобри ефективността от работата на НЦН в областта на превенцията на злоупотребата с наркотични вещества, за намаляване на здравните щети и рехабилитация на зависимите от наркотични вещества.

Проектът не предвижда закриване на Националния център по наркомании. Развиват се две структури - Национален център по наркомании и Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, които ще се финансират от държавата.

Националният център по наркомании ще е структура с ясно определени функции според чл. 86 от ЗКНВП - да осъществява координация и методично ръководство на дейностите, свързани с превенцията. Според ЗКНВП центърът има организационно-методични, научни, приложни функции, трябва да осъществява координация и методично ръководство на дейностите по превенция на злоупотребите с наркотични вещества, но не да извършва пряко диагностична и лечебна дейност (както е в момента).

Като смесена структура в сегашния си вид НЦН не може да сключва договор като лечебно заведение по ЗЛЗ с Министерството на здравеопазването за финансиране на болницата.

Освен това според МЗ затварянето на един национален център само в едно лечебно заведение (болницата в Суходол) не позволява реално да се развие мрежа от лечебни заведения за лечение на зависимости. В момента НЦН не съдейства за активното внедряване в масовата практика на разработваните програми.

С проекта като отделна структура се създава и Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм с 40 легла (колкото в момента са разкрити и в болницата в Суходол). Новата структура ще бъде регистрирана по чл. 5, ал. 1 на ЗЛЗ. Болницата ще бъде финансирана от държавния бюджет, така че държавата не се оттегля от своите отговорности за лечението на зависимите, въпреки че няма клинична пътека от НЗОК. Лечението ще остане безплатно за нуждаещите се. Няма опасност да се спрат метадоновите програми, тъй като те се осъществяват в амбулаторни, а не в болнични условия. Метадоновите програми ще продължат да се финансират от държавата.

С преструктурирането на НЦН ще се подобри неговата дейност, а оттук - и изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците 2003-2008 г., ще се въведе строг контрол, стратегическа координация между всички ведомствата и неправителствени организации, които работят по проблемите на наркоманиите.

Сподели в: