Върни се горе

   Наредбата определя максимално допустимите количества тежки метали като замърсители в храни, редът за вземане на проби и изискванията за методите за анализ, прилагани при провеждането на държавния контрол върху съдържанието на тежки метали в храните.

   Също така в нея са посочени и нормите на тежки метали в различните видове храни, броя на пробите и опаковките, които следва да се вземат за изследване и изискванията към прецизността на методите за съдържание на олово, кадмий и живак в храните.

   Наредбата въвежда в българското законодателство изискванията на Европейския съюз за максималните нива на замърсителите в храните и директивата за методите за пробовземане и методи за анализ на тежки метали  

Сподели в: