Върни се горе

В съответствие с подписаните предварителни договори за финансиране с лечебните заведения Министерството на здравеопазването преведе авансовата субсидия за месец февруари на държавните и общинските болници в размер на 18 млн. лв.Сумите са определени в рамките на средствата за тази дейност, разчетени в бюджета на МЗ за 2004 г.

МЗ извърши анализ по предварителни данни на финансирането на болниците през месец януари 2004 г. От него се констатира, че за януари 2004 г. лечебните заведения са получили общо приходи (сумарно от субсидия от МЗ и заплащане по клинични пътеки от НЗОК) с около 2 млн. лв. повече в сравнение с януари 2003 г. Намалението на средствата от субсидии в някои болници е компенсирано от увеличение на приходите от здравната каса.

Лечебните заведения все още работят по Националния рамков договор за 2003 г., т.е. НЗОК все още не заплаща по новите клинични пътеки и увеличените цени. По тази причина в някои болници, които имат сключени договори за ограничен брой клинични пътеки, има временни затруднения.

За първите три месеца на годината МЗ ще заплаща на болниците авансова субсидия, а допълнителните субсидии от МЗ за извършена дейност през първото тримесечие по новата методика за финансиране ще бъдат изчислени и изплатени на болниците през месец април.

Приетата методика за субсидиране на лечебните заведения въвежда единни критерии за заплащане за извършена дейност за всички болници (университетски, областни, общински). МЗ ще заплаща за извършена дейност по средни стойности за 17 класа заболявания, като отчита типа на болниците, спецификата на тяхната дейност, технологичното и професионално ниво на медицинските услуги, оказвани в тях. По този начин се отчита диференциацията на болниците и реалните им разходи за лечение, неговото качество, техническата съоръженост и квалификацията на персонала в болниците, което е по-справедлив начин за разпределяне на държавната субсидия.

Анализът на МЗ показва, че делът на средствата за възнаграждения на персонала в общите разходи на болниците е около 40-50%, т.е. при запазване и дори в случаите на известно намаление на общите приходи няма финансово основание да се твърди, че има недостиг на средства за заплати, което да налага неплащане или намаляване на индивидуалните заплати на медицинския и друг персонал.

С предложената от МЗ инструкция за образуване на работните заплати, която бе обсъдена и приета от Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването, се въвежда по-либерален принцип на формиране на работните заплати в болниците в сравнение с миналата година.Инструкцията дава възможност за увеличаване на работните заплати от всички източници на приходи за болницата, като изрично се конкретизира, че в тези работни заплати се включват не по-малко от 40% от приходите от НЗОК от тази година. Мениджърите на болниците ще имат свободата сами да определя числеността на персонала и работните заплати. Този принцип позволява болниците при възможност да увеличават работните заплати и независимо, че имат дългове.

Сподели в: