Върни се горе

Министерството на здравеопазването предприема всички организационни мерки за недопускане на епидемични взривове и здравни рискове за хората в засегнатите общини по р. Дунав.

Създадена е ефективна организация на всички лечебни и здравни заведения за медицинското осигуряване на населението.

С указания до директорите на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра главният държавен здравен инспектор д-р Тенчо Тенев разпореди засилване на контрола върху водоизточниците за осигуряване на безопасна питейна вода за населението.

В Регионалните центрове по здравеопазване и Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в областите по поречието на Дунав е въведено денонощно дежурство. Директорите на тези структури пряко отговарят за изпълнението на дейностите по медицинското осигуряване (лечебно-евакуационно и хигиенно-противоепидемично) на населението при кризисните ситуации. Поддържа се непрекъсната връзка с Постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия аварии и катастрофи. Пряко взаимодействие се осъществява с подразделенията на Държавната агенция “Гражданска защита”, МО, МВР и БЧК.

Създадена е предварителна организация за оказване на необходимата помощ при евакуацията на населението от засегнатите и бедстващи райони от Центъра за спешна медицинска помощ във Видин. Спешните екипи ще оказват медицинска помощ на пострадалите и ще съпровожда евакуираните до определените места за настаняване или до лечебните заведения. Съвместно с лечебните заведения спешните екипи ще организират транспортирането и на болните, нуждаещи се от хемодиализа. Многопрофилните болници за активно лечение във Видин и Монтана имат готовност да приемат допълнително пациенти. При необходимост ще се разчита и на болницата в Кула.

Ръководителите на лечебните заведения от извънболничната и болничната помощ са разработили график на екипите на разположение и ще съдействат за създаване на необходимата организация за бърза евакуация, приемане, диагностика и лечение на пострадали и болни хора. Преструктурира се легловият фонд, осигурява се резерв от медикаменти и консумативи.

МЗ обръща особено внимание на предпазване на населението от възникване на заразни болести и ограничаване на тяхното разпространение. Възникналата заплаха от наводнения, както и високите нива на подпочвените води в терасата на река Дунав повишават риска от замърсяване на питейните водоизточници в тези територии. По разпореждане на Главния държавен здравен инспектор д-р Тенчо Тенев директорите на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, които участват в работата на областните комисии за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи, ще препоръчват всички необходими мерки за осигуряване на необходимите количества чиста питейна вода в районите и населените места, засегнати от наводненията, с прекъснато или несъответстващо на здравните изискванията водоподаване, като се проследява тяхното стриктно и своевременно изпълнение.

Увеличават се проверките от Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве на водоизточниците и водоснабдителните обекти и съоръжения в засегнатите райони. Засилен е контролът върху качествата на питейната вода в населените места, попадащи в райони, засегнати от наводнения, в които водоснабдяването не е прекъснато.

В районите, засегнати от наводненията и при съществуващ риск от замърсяване на питейната вода, във функциониращите системи за питейно-битово водоснабдяване ще се увеличи подаваното количество хлор с цел засилена дезинфекция на водата. Нивото на остатъчен хлор ще се повиши до 0.5-0.6 мг/л. При необходимост (при въведено режимно водоснабдяване, първоначално възстановяване на прекъснато водоснабдяване и др.) ще се подава вода с концентрация на остатъчен хлор до 1.0 мг/л на изход пречиствателни станции и резервоари.

След оттегляне на водата от наводнените райони ще се извършва оглед, почистване и дезинфекция на всички водоснабдителни обекти – съоръжения при водоизточниците, помпени и хлораторни станции, резервоари, шахти с открито водно ниво и др., които са били наводнени.

Преди да се възобнови водоподаването към крайните консуматори задължително водата ще се изследва по органолептични, микробиологични и химични показатели, включени в постоянния мониторинг, а при съмнение и за друго замърсяване - по специфични за него показатели. Водоснабдяването ще се възстановява след получаване на двукратни последователни резултати, съответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. По изключение, за изрично определен период от време ще се допуска подаване на вода с отклонения от изискванията на наредбата, като населението ще се уведомява населението за причините, които налагат пускането на водата.

Здравните органи ще осигурят контрол на водоноските и качествата на водата, осигурявана чрез тях в районите с преустановено или несъответстващо на изискванията водоподаване. При необходимост и при несъответстващи резултати от изследванията ще се забранява използването на вода от местни водоизточници за обществено ползване (чешми, кладенци, сондажи и др.), както и от лични (собствени) водоизточници, водовземните съоръжения и водосборните райони на които са засегнати от наводненията. Кметовете се задължават да поставят трайни и добре видими надписи при тези водоизточници, уведомяващи за временната забрана за ползването на водата от тях за питейно-битови цели.

Засилва се и контролът върху останалите местни водоизточници, които се ползват от населението особено в райони с повишени нива на подпочвените води.

Сподели в: