Върни се горе

Министерството на здравеопазването разработи проект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. С промените контролът върху дейността на службите по трудова медицина ще бъде реално осъществен и ще стане по-ефективен. Новият регламент ще допринесе и за подобряването на дейността на самите служби, ще повиши ролята им за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Това заяви министърът на здравеопазването Славчо Богоев по време на парламентарния контрол днес, 19 март, в отговор на питане от народния представител Росица Тоткова относно контрола върху дейността на службите за трудова медицина.

Задължението на работодателите да осигуряват обслужване на своите работници и служители от служби по трудова медицина бе установено със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, приет през 1997 г., припомни министърът. С Наредба №14 за службите по трудова медицина, издадена от министъра на здравеопазването и съгласувана с министъра на труда и социалната политика, са определени функциите и задачите на службите по трудова медицина, изискванията към квалификацията на персонала в тях, както и редът за тяхната регистрация в Министерството на здравеопазването.

В Закона за здравословни и безопасни условия на труд бе регламентиран цялостен и специализиран контрол по спазване на изискванията му. Този контрол се извършва от Министерството на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция ”Главна инспекция по труда”. Не бе предвиден обаче редът за осъществяването на контрол върху дейността на службите по трудова медицина, посочи министър Богоев. Това наложи през 2003 г. да бъде прието изменение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обясни той.

С промяната контролът върху дейността на службите по трудова медицина бе възложен на министъра на здравеопазването. Този контрол се извършва чрез органите на държавния санитарен контрол - хигиенно-епидемиологичните инспекции. За съжаление, не бяха регламентирани правомощия на тези органи да налагат административно-наказателни мерки, както и случаите, при които следва да се предприемат такива мерки, подчерта министър Богоев.

През 2003 г. в ХЕИ се обособиха сектори ”Трудова медицина”, на които бе възложено да извършват контрола върху дейността на службите по трудова медицина, които останаха извън системата на ХЕИ. През 2004 г. на хигиенно-епидемиологичните инспекции бяха дадени конкретни писмени указания за дейността на секторите ”Трудова медицина”.

Към момента има 494 регистрирани служби за трудова медицина. През 2002 г. 4750 от проверените 27 081 предприятия са осигурили обслужване от служби по трудова медицина. 7422 от проверените от проверените през 2003 година 30 190 предприятия са осигурили такова обслужване на персонала си.

От началото на 2004 г. органите на държавния санитарен контрол организираха и проведоха редица срещи с ръководителите на всички регистрирани служби по трудова медицина на територията на областта, която контролират. От началото на годината досега са проверени 70 служби по трудова медицина.

Най-често констатираните нарушения са свързани с:

- извършени промени в състава на службите, без да са предприети действия за пререгистрация в Министерство на здравеопазването;

- неизпълнение на задължението на службите по трудова медицина да представят в ХЕИ обобщени анализи за здравното състояние на работещите.

Пред народните представители министър Богоев заяви, че контролните действия са сериозно затруднени от липсата на законово регламентирани възможности за санкциониране при установяване на нарушения. Проблем е и неуредените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд възможност и процедура за заличаване на регистрацията на службите по трудова медицина, след като се констатират системни нарушения в тяхната дейност.

Във връзка със съществуващите затруднения по осъществяването на контролните функции спрямо службите по трудова медицина, Министерството на здравеопазването разработи проект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.Сред предлаганите промени са регламентирането на ред за заличаване на регистрацията на службите по трудова медицина; въвеждането на по-високи изисквания към квалификацията на ръководителя на службата по трудова медицина; включването на текстове, които уреждат ясни правомощия на органите на държавния санитарен контрол по контрола на дейността на службите по трудова медицина.

За разработването на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословните и безопасни условия на труд е сформирана междуведомствена работна група, като проектът ще бъде разгледан от правителството през май 2004 г.

Предстоящите законодателни промени ще допринесат контролът върху службите по трудова медицина да бъде реално осъществен, заяви министър Богоев.

Сподели в: