Върни се горе

Министерството на здравеопазването бе отличено с първа награда за ефективно управление на човешките ресурси в държавната администрация в проведения първи конкурс на Института по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ).

Утвърждаването на европейски стандарти и практики в управлението на човешките ресурси се очертава като ключов елемент в цялостния процес на модернизиране на българската администрация.

Основен потребител на услугите на администрацията е гражданинът, който трябва да бъде информиран и обслужен качествено. Министерството на здравеопазването си е поставило за цел да подобри като цяло дейността на администрацията си, за да реализира приоритетите в политиката си, които са концентрирани в правителствената програма «Здравеопазването – право на всеки».

Един от основните фактори за успешното й осъществяване е развитието и управлението на човешките ресурси. В МЗ е създадена система за повишаване на качеството на работа на служителите в институцията чрез подобряване на процесите на подбор, обучение, квалификация и развитие, атестация, като за тях са изработени стандарти за управление.

Положителните послания, отправени в Книгата за предложения, сигнали и жалби на гражданите, както и отразените мнения в попълнените от гражданите анонимни въпросници показват, че гражданите са по-добре информирани, повишила се е тяхната удовлетвореност от работата на администрацията на МЗ при търсене от тях на съответна административна услуга.

Сподели в: