Върни се горе

Клиничната ординатура да стане основна и най-масова форма на следдипломна специализация на лекарите. Това предвижда Министерството на здравеопазването в подготвяната нова наредба за номенклатурата на основните и профилните специалности в системата на здравеопазването, условията и реда за провеждане на обучението и придобиване на специалност в здравеопазването, както и финансирането му.

Концепцията на МЗ за промени в системата на следдипломна специализация бе представена от заместник-министъра на здравеопазването д-р Валери Цеков днес, 18 януари, на конференция, посветена на медицинското образование у нас и предизвикателствата на ЕС.

Заместник-министър д-р Цеков разясни основните принципи, на които ще се базира подготвяната от МЗ нова наредба. Целта на предлаганите промени е да се усъвършенства организацията на следдипломното обучение в системата на здравеопазването и да се подобри качеството на специализацията. Новият регламент ще даде възможност по-точно да се планира необходимостта от специалисти в тези регулирани професии в зависимост от нуждите на държавата като част от провежданата национална здравна политика.

В новата наредба ще се въведе по-точна номенклатура на основните и профилните специалности, по-детайлно ще се регламентират редът и условията за провеждане на специализациите, финансирането на следдипломното обучение от държавния бюджет. МЗ ще въведе и допълнителен регламент при провеждането на продължаващото медицинско обучение в посока засилване на контрола върху неговото качество.

Новата номенклатура на специализациите ще бъде изготвена съгласно Техническите адаптации към Договора за присъединяване на България към ЕС, в които са включени изискванията на съответните директиви на ЕС. По този начин специализациите в България ще са конвертируеми в страните-членки на ЕС.

Предлага се да се разшири следдипломното обучение по някои медицински и немедицински специалности - като токсикология (с възможност да се включат химици и фармацевти), както и да се включат нови профилни специализации (например ангиология като профилна специалност след „Вътрешни болести”, химиотерапия – като профилна специалност след „Вътрешни болести”, болнична хигиена – като профилна специалност след „Епидемиология” или „Инфекциозни болести” и други). Ще бъдат променени и сроковете за придобиване на специализация (например за кардиохирургия, лицево-челюстна хирургия и др.).

В наредбата ще се определят формите на специализация, като се опишат по-подробно начините на специализация за различните форми. Намерението на ръководството на МЗ е като основна и най-масова форма за специализация да се определи клиничната ординатура, съобщи заместник-министър д-р Валери Цеков.Предвижда се предложенията за осигуряване на длъжности и заплащане за клинични ординатури да се изготвят от МЗ и защитават пред Министерството на финансите и пред Министерството на образованието и науката с оглед разпределянето им по висшите медицински училища, респективно по бази за специализация. Министърът на здравеопазването ще издава заповед, с която ще обявява броя на местата за клинични ординатури.

Определянето на местата и зачисляването на кандидатите за специализация ще се централизира в МЗ (вместо досегашната практика МЗ да определя броя на местата, а зачисляването да се извършва в медицинските университети). По този начин ще се осъществява общ контрол на всички специализиращи при започването на специализациите им, като целта е да се създаде сигурен механизъм за регистрация и поддържане на информационен масив от данни за всички зачислени за специализация медицински кадри.

Спечелилите конкурсите за местата за клинична ординатура ще сключват договор с ректора на съответния медицински университет. По време на обучението си специализиращите ще получават базово възнаграждение, а при включването им в график за дежурства в лечебните заведения – и допълнително заплащане. В момента няма такава възможност.

МЗ предлага съвместно с министерствата на финансите и на образованието и науката да се въведе изискване за норматив за издръжка за съответната специализация по методика, утвърдена от тримата министри. Медицинските университети и лечебните заведения, които са бази за практическо обучение на специализантите, ще получават целево финансиране от държавния бюджет за разкритите при тях клинични ординатури и дейността им по обучението. Досега такива средства не са осигурявани.

Ще се разработи и по-ясна система за акредитация на лечебните заведения за определянето им като бази за практическо обучение на специализантите. За тази цел ще се създаде Консултативен съвет към министъра на здравеопазването, който да организира изготвянето на критерии за определянето на бази за обучение.

С предлаганата от МЗ нова система за следдипломно обучение държавата поема ясен ангажимент за специализациите в сферата на здравеопазването , подчерта заместник-министър д-р Цеков.

Предвижда се наредбата да бъде изработена и приета до средата на тази година и да влезе в сила от 1 януари 2007 г.

Сподели в: