Върни се горе

Ръководството на Министерството на здравеопазването утвърди план-сметката за финансовото обезпечаване на Националната програма за развитие на инвазивната кардиология в България за 2004 година.

Текущите разходи по тази национална програма за 2004 г. са на обща стойност от 2 млн. лева. За закупуване на консумативи се предвиждат 1,9 млн. лв. Останалата сума е основно за обучение и повишаване на квалификацията на специалистите, работещи в тази област. През тази година с финансиране по националната програма ще бъде изработен и медицински стандарт по инвазивна кардиология.

Националната програма за развитие на инвазивната кардиология в България бе приета от Министерски съвет през май 2002 г. Основните й приоритети са интензифициране на дейността на съществуващите структури за инвазивна кардиология, осигуряване на възможност за съвременно лечение при всички пациенти с остър инфаркт на миокарда, подобрен достъп на пациентите до най-съвременни методи на лечение.

Ръководството на МЗ взе решение и за провеждане на процедура за осигуряване на хемоперфузори и катетри за дълготрайно катетеризиране на централни венозни съдове за възрастни и деца с цел продължаване на животоподдържащото и животоспасяващото лечение на болните. Процедурата ще е по чл. 16, т. 2 от Закона за обществените поръчки, който се прилага когато съществува опасност за здравето и живота на хората и се провежда за срок от 15 дни. При проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка за закупуване на тези консумативи, кандидатът за изпълнител е отстранен от участие поради неспазване на предварително обявените условия. МЗ обявява новата процедура, за да предотврати оставането на болните на хемодиализно лечение без необходимите консумативи (хемоперфузори и катетри). С това договаряне ще се осигурят необходимите количества консумативи за нуждите на хемодиализното лечение през 2004 година

Сподели в: