Върни се горе

В рамките на Националната програма за развитие на инвазивната кардиология в България 2002-2008 г. Министерството на здравеопазването, Дружеството на кардиолозите в България и Дружеството по интервенционална кардиология организират първи симпозиум по инвазивна кардиология с международно участие “Съвременни възможности на интервенционалната кардиология”.

Симпозиумът ще се проведе на 21-22 ноември 2003 г. в зала 6 на НДК.

Симпозиум по инвазивна кардиология се провежда за първи път у нас. Целта му е да координира една обща платформа, обединяваща медицинските постижения в света с българската доктрина в областта на инвазивната кардиология, поставяйки човешкото здраве като основен приоритет, с цел да се гарантира благосъстоянието и бъдещето на нацията.

В симпозиума ще участват световноизвестни специалисти по инвазивна кардиология от Швейцария, Израел, САЩ и др. Участвуват също всички водещи български специалисти от най-големите кардиологични болници в страната. Очаква се на симпозиума да присъствуват над 300 души кардиолози от страната и чужбина (Македония, Гърция, Румъния, Турция).

Основната тема е острият инфаркт на миокарда и инвазивните методи за неговото лечение.Ще бъдат дискутирани редица медицински и организационни аспекти, свързани с нея. Ще се демонстрират и обсъждат най-новите постижения в инвазивната кардиология както у нас, така и в чужбина.

Водещата роля на сърдечно-съдовите заболявания като основен фактор за смърт, инвалидизация, понижаване качеството на живота, генератор на негативни социални тенденции и рецесивни общо-икономически параметри определя приоритетното им място в националната здравна политика.Борбата със сърдечно-съдовите заболявания е основна и неотменима цел в правителствената програма за здравеопазването поради голямата им честота, тяхната висока социална, морално-етична и медико-икономическа значимост за обществото.

На фона на общите усилия на медицинската наука и здравеопазването на страната за повишаване ефективността и качеството при лечение на сърдечно-съдовите заболявания и в частност инфаркта на миокарда, заболяванията на кръвоносните съдове, сърдечните аритмии и пороци изпъква ролята на инвазивната кардиология в качеството й на носител на най-съвременни методи и технологии за ефективно лечение на тези болести.

Инвазивната диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания е съвременен метод, доказал своята ефективност за разрешаването на редица медицински и финансови проблеми, които съпътстват лечението на сърдечните заболявания. В практиката не съществува алтернатива за лечение на редица сърдечни заболявания, включително най- разпространените като инфаркта на миокарда, различна от методите на инвазивната кардиология.

През 2000 г. у нас са починали 115 087 души, от които от заболявания на сърдечно-съдовата система - 76 297, или над 66% от всички починали.Преобладаващата част от смъртните случаи от сърдечно-съдови заболявания се дължат на инфаркт на миокарда, който е също така причина за висок процент временна неработоспособност и трайна инвалидизация.

Високата ефективност на методите на инвазивната кардиология, бързината, с която се прилагат, ниската цена и минималната травма за пациента в сравнение със сърдечните операции, постигащи същия лечебен ефект при значително по-висока цена и риск, продължават да бъдат мощен двигател за развитието на инвазивната кардиология.Все по-голяма част от лечебните процедури, извършвани чрез методите на кардиохирургията, вече са предмет на интервенционалната кардиология – например затварянето на предсърдни и камерни дефекти, дилатацията на клапи и др. Времето за възстановяване на пациента след такава намеса е многократно по-кратко в сравнение с аналогичния период при сърдечна операция, цената и медицинският риск са значително по-ниски, а усложненията - много по-редки. Всичко това осигурява възможност за ускорено връщане на болния в нормалния социално-икономически живот.

От октомври 2002 г. Министерството на здравеопазването реализира приетата от правителството Национална програма за развитие на инвазивната кардиология в България 2002 – 2008 г.

Основните й приоритети са свързани с:

– Интензифициране на дейността на съществуващите структури за инвазивна кардиология

Осигуряване на възможност за съвременно лечение при всички пациенти с остър инфаркт на миокарда.

Ежегодно увеличаване броя на обхванатите пациенти.

Оптимизиране на дейността и разширяване на териториалния обхват. Работи се по доокомплектоването на структурата в МБАЛ ”Св. Марина”, Варна и създаване на нови катетеризационни лаборатории в МБАЛ ”Плевен”, МБАЛ ”Стара Загора” и МБАЛСМ ”Н.И.Пирогов”, с цел покриване на цялата територия на страната и осигуряване на достъп за всички нуждаещи се.

Планираните общи разходи за реализиране на програмата за периода 2002 – 2008 г. са 49,695 млн. лв. През 2003 г. разходите ще са около 2 млн. лв., по разчети за 2004 г. са предвидени 7 млн. лв. (от които за лекарства, консумативи и обучение – около 4 млн., и за медицинска апаратура – близо 3 млн. лв.

Постигнатите досега резултати с изпълнението на програмата сочат:

Общо увеличение на броя на осъществените инвазивни процедури през 2003 г. в сравнение с 2002 г. - 200,46%.

– Увеличение на терапевтичните процедури през 2003 г. в сравнение с 2002 г. - 171,67%.

– Броят на пациентите, лекувани с методите на инвазивната кардиология, се е повишил 3 пъти за последната година,като има тенденция за продължаване на това увеличение.

Динамично развитие на инвазивната кардиология в Пловдив – за 8 месеца са извършени 209 спешни интервенции, а през 2002 г. не е направена нито една, а през 2001 г. - само 10.

– В София и Пловдив65% от острите инфаркти се лекуват с този “безкръвен метод” (в Европа - около 70%).

В изпълнение на дейностите по Националната програма се провежда интензивно обучение на 20 лекари, за да се осигури адекватна кадрова комплектовка, 24-часов режим на работа и интензифициране на дейността в структурите за инвазивна кардиология. Организирана е система за постоянно повишаване на квалификацията на специалистите, които работят в тази област, чрез едномесечни квалификационни курсове във водещи болници в Европа и САЩ.

Сподели в: